Ievads

Latvijas vispārējais mērķis ir kļūt par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalsti. Oficiāli Latvija pieteikumu dalībai ES iesniedza jau 1995. gada beigās. Tādejādi Latvija, ievērojot pakāpeniskuma principu, paredzēja tuvināt Latvijas tiesību aktus ES likumdošanai un standartiem. Viens no visnozīmīgākajiem sektoriem šajās aktivitātēs ir vides aizsardzība un sevišķi bīstamo atkritumu apsaimniekošana.

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanai piešķirta viena no augstākajām prioritātēm “Vides aizsardzības politikas plānā Latvijai”, kas apstiprināts Ministru kabinetā 1995. gada 25. aprīlī. Vides aizsardzības politikas plānā norādīts, ka nepieciešama “Vides kvalitātes uzlabošana un ekosistēmu stabilitāte areālos, kur to kvalitāte rada  palielinātu risku cilvēku veselībai, un vides kvalitātes pasliktināšanās novēršana pārējā valsts daļā”.

ES savu viedokli par Latvijas nostāju sniedza pārstāvju sanāksmē “Par iestāšanos Eiropas Savienībā — Latvija” (2001. gada 21. februāris):

Tā kā Latvijas lūgums nav pietiekami argumentēts un tam nav pievienots ieviešanas plāns, ES mudina Latviju sniegt informāciju par transponēšanu un, neskarot jautājumu par pārejas periodu, atkārtoti izvērtēt lūguma saturu un direktīvas ieviešanas ilgumu, ņemot vērā direktīvā noteiktos dažādos gala termiņus bīstamajiem un nebīstamajiem atkritumiem, kā arī bīstamo atkritumu atbilstošas apsaimniekošanas īpašo nozīmi. Turklāt ES aicina Latviju paātrināt ieviešanas plāna sagatavošanu, iekļaujot tajā informāciju par pasākumiem atkritumu apstrādes nodrošināšanai pirms to apglabāšanas atkritumu poligonos, novēršot kopīgu bīstamo un nebīstamo atkritumu apglabāšanu, kā arī paredzot izgāztuvju slēgšanas un pēcslēgšanas perioda kontroli. Plānu kopā ar ieviešanas grafiku, izmaksu novērtējumu un informāciju par finansēšanas avotiem, kā arī detalizētu lūguma pamatojumu jāiesniedz pārstāvju sanāksmei. Papildus Latvija tiek uzaicināta sniegt informāciju par to, kā paredzēts izvairīties no iespējamās turpmākās atkritumu plūsmas, ieskaitot atkritumu apsaimniekošanu, negatīvās ietekmes uz vidi.

Pēc ES reakcijas tika izstrādāts direktīvas 91/689/EEC specifiskais ieviešanas un finansēšanas plāns (DSIFP).