ESPON - Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkls

ESPON – Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkls izveidots 2002.gadā, lai atbalstītu politikas un Eiropas zinātniskās sabiedrības veidošanu teritoriālās attīstības un telpiskās plānošanas jomā. Tā galvenais mērķis ir nodrošināt salīdzināmu informāciju un pierādījumus, veikt teritoriālās attīstības analīzi un scenāriju izstrādi kā arī atklāt reģionu teritoriālo kapitālu un potenciālu visas Eiropas konkurētspējas stiprināšanai, teritoriālajai sadarbībai un ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai.

ESPON 2013 darbības programma

Kā turpinājumu Kopienas iniciatīvai „ESPON 2006 programma”, 2007. gada 7.novembrī Eiropas Komisija pieņēma ESPON 2013 darbības programmu 2007. - 2013. gadam. Šo programmu daļēji (~ 34 milj. eiro) finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds saskaņā ar 3. mērķi „Eiropas teritoriālā sadarbība”. Tās kopējais budžets ir ~ 47 miljoni eiro un programmā iesaistītas visas Eiropas Savienības dalībvalstis kā arī partnervalstis – Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice, kas piedalās ar līdzfinansējumu. Īstenoto projektu attiecināmās izmaksas tiek apmaksātas 100% apmērā. Projektos var piedalīties publiskā un privātā sektora partneri.

ESPON 2013  darbības programmas aktivitātes:

1. Dažādi tematiskie lietišķie pētījumi par Eiropas teritoriālo dinamiku, konkurētspēju un kohēziju, nodrošinot zinātniski pamatotus faktus un pierādījumus reģionu un lielo pilsētu līmenī. Šie rezultāti ļauj novērtēt to stiprās un vājās puses Eiropas kontekstā. Lietišķos pētījumus veic transnacionālās pētnieku un ekspertu grupas.

2. Mērķtiecīga analīze, kas orientēta uz lietotāju vajadzībām un nodrošina ESPON rezultātu izmantošanu praksē. Ieinteresēto pušu pārstāvji definē pētniecības vajadzības un ESPON nodrošina ekspertu grupu, kas veic atbilstīgo pētniecību un analīzi, ko pēc tam ieinteresētās puses izmanto politiku un stratēģiju veidošanai un citām līdzīgām aktivitātēm.

3. Zinātniskās platformas attīstīšana, veidojot ESPON datu bāzi, veicot monitoringu, teritoriālo analīzi un modelēšanu, izstrādājot tipoloģijas un atjaunojot statistiku.

4. ESPON rezultātu kapitalizācija (izplatīšana), kas ietver mediju aktivitātes un publikācijas, seminārus un ESPON kontaktpunktu transnacionālā tīkla sadarbību.

5. Tehniskā palīdzībaanalītiskais atbalsts un komunikācija ESPON programmas ieviešanai.

ESPON 2013  darbības programmas vadība, uzraudzība un kontrole

Programmas Vadošā un Sertifikācijas iestāde ir Luksemburgas Lielhercogistes Ilgtspējīgas attīstības un infrastruktūras plānošanas ministrija. Kā programmas pārvaldes Apvienotais tehniskais sekretariāts darbojas Koordinēšanas nodaļa.

Uzraudzības komitejā ir pārstāvētas visas ES dalībvalstis un partnervalstis, Vadošās iestādes un Eiropas Komisijas pārstāvjiem ir padomnieku statuss. Par ESPON 2013 darbības programmas īstenošanu Latvijā ir atbildīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Uzraudzības komitejā Latviju pārstāv VARAM Telpiskās plānošanas departaments (direktore Ingūna Urtāne un Reģionālās plānošanas nodaļas vadītāja Alda Nikodemusa).

Latvijā to nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūras Sadarbības un informācijas departaments (projektu vadītāja Karolīna Kļaviņa). Kontaktpunkta galvenie uzdevumi ir veidot un koordinēt pētnieciskās sadarbības tīklu ESPON tematikā, izplatīt pētījumu rezultātus, sniegt atzinumus par pētījumu projektiem un piedalīties ESPON kontaktpunktu projektos.

Kontaktpunkta Latvijā kontaktinformācija:
Karolīna Kļaviņa, e-pasts: karolina.klavina@vraa.gov.lv; tālr. + 371 67079044

 

Pirmā līmeņa finanšu kontrole Latvijas projektu partneriem:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles departaments
Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010, Latvija
e-pasts: tspkd@vraa.gov.lv
tālr.: +371 6 7350632
fax: +371 6 7350644

Aktuālā informācija par ESPON pieejama ESPON mājas lapā internetā http://www.espon.eu/