ESPON 2020 programma

Programmas teritorija
Programmas teritorija ietver sevī visas ES dalībvalstis un 4 partnervalstis (Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice)


Programmas mērķis ir caur teritoriālo liecību izstrādi un izplatīšanu stiprināt ES Kohēzijas politikas un citu Eiropas Struktūrfondu līdzfinansētu, kā arī nacionālo un reģionālo sektorālo politiku efektivitāti visās 28 dalībvalstu, kā arī 4 partnervalstu – Īslandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Šveices – teritorijās.


Tematiskā koncentrācija

ESPON 2020 programma tiks īstenota tematiskā mērķa Nr. 11 „Institucionālo spēju un publiskās pārvaldes efektivitātes palielināšana” ietvaros fokusējoties uz zināšanu apmaiņu un apguvi jautājumiem, kas saistīti ar visiem 11 tematiskajiem mērķiem.

11.tematiskā mērķa ietvaros programma tiks īstenota 2 prioritāros virzienos:

1. Teritoriālās liecības, Pārnese, Novērojumi, Instrumenti un Izplatīšana, kā specifiskos mērķus izvirzot:

1.1. Caur lietišķiem pētījumiem un analīzi turpināta teritoriālo liecību izstrāde;
1.2. Paaugstināta zināšanu pārnese un analītiskais lietotāju atbalsts;
1.3. Uzlaboti teritoriālie novērojumi un teritoriālās analīzes rīki;
1.4. Plašāka rezultātu izplatīšana un praktiskā pielietojamība;
1.5. Efektīvi, produktīvi un vieglāki ieviešanas nosacījumi un kompetents programmas atbalsts.

2. Tehniskā palīdzība - atbalsts efektīvai Programmas ieviešanai.
Papildus, Programmā ir noteikti 3 horizontālie principi: ilgtspējīga attīstība, vienlīdzīgas iespējas un nediskriminēšana, kā arī vīriešu un sieviešu līdztiesība.


Programmas finansējums

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) ar kopējo finansējumu 41,3 miljonu eiro apmērā. Programmas finansējums projektiem - 38 894 380 eiro. ERAF līdzfinansējuma likme projektu 85%, pārējos 15% sastāda partnervalstu iemaksas programmas budžetā.

 
Programmas finansējuma saņēmēji

Programmas vienīgais finansējuma saņēmējs būs ESPON Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (turpmāk – ETSG), kuru veido Luksemburga un trīs Beļģijas reģioni. Programmas finansējums atvērtu konkursu veidā būs pieejams Eiropas, nacionālā, reģionāla un vietēja līmeņa publiskām iestādēm (tai skaitā universitātēm un zinātniskajām institūcijām); nevalstiskajām organizācijām.


Programmas vadība

Partnervalstis vienojušās, ka Programmas Vadošās iestādes/Kopīgā Sekretariāta funkcijas pildīs Luksemburgas Attīstības un ilgtspējīgas infrastruktūras ministrija, Luksemburgā, nodrošinot sadarbības programmas pārvaldību, ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu. Partnervalstu nacionālās intereses tiks pārstāvētas, nodrošinot dalību Programmas Uzraudzības komitejā, pieņemot lēmumus par finansējuma piešķiršanu, kā arī uzraugot Programmas īstenošanas progresu.

Sīkāka informācija par programmu Programmas interneta vietnē http://www.espon.eu/main/Menu_About/


Kontaktpersonas VARAM

Ingūna Urtāne
Telpiskās plānošanas departamenta direktore,
e-pasts: inguna.urtane@varam.gov.lv; tālr.: 67026926.

Kristīne Kedo,
Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vadītāja,
e-pasts: kristine.kedo@varam.gov.lv; tālr.: 67026558.


ESPON Nacionālais kontaktpunkts Latvijā:

Latgales plānošanas reģions

Ingrīda Bernāne
e-pasts: espon@latgale.lv; tālr.: 65423801