Finansēto un uzraudzīto projektu arhīvs

VIDM uzraudzītie dabas aizsardzības projekti:

 • EMERALD/NATURA 2000 projekts (Latvijas sagatavošanās Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkla izveidošanai) (2001 – 2004)
 • Bioloģiskās daudzveidības Nacionālās programmas ieviešana: institūciju attīstība un kvalifikācijas celšana Latvijā (2001 – 2003)
 • Vides gidu tīkla izveidošana Latvijā (2001 – 2003)
 • Lubānas mitraines kompleksa vides apsaimniekošanas plāna izstrādāšana (1999 –  2000)
 • Integrētais piekrastes zonas apsaimniekošanas plāns Baltijas valstīm un Polijai (1998 – 1999)
 • Sugu un biotopu projekts (Sugu un biotopu inventarizācija, aizsardzības plānu izstrāde un dabas aizsardzības struktūru attīstība Latvijā saistībā ar ES Putnu un Biotopu direktīvu transpozīciju) (1998 – 2000)
 • Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumi Latvijas agroainavā – atbalsta sistēma lēmumu pieņemšanai (1997 – 2000)
 • Lauku vides aizsardzības programma Centrāl- un Austrumeiropas valstīm (1997 – 2000)
 • Bioloģiskās daudzveidības stratēģija, rīcības programma un valsts ziņojums Konvencijas par bioloģisko daudzveidību dalībvalstu konferencei (1997 – 1999)
 • Vecdaugavas un Daugavgrīvas liegumu apsaimniekošana (1997)
 • Latvijas dabas daudzveidības apskats (1996 – 1997)
 • Teriologu konference (1996)
 • Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana saistībā ar ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību Latvijā (1995 – 1996)
 • Integrētā piekrastes zonas apsaimniekošanas plāna izstrāde Engures-Ķemeru teritorijai (1995 – 1996)
 • Papes ezera un Jūrkalnes apsaimniekošanas projekts (1995 – 1998)
 • Dabas un kultūrainavu aizsardzības un apsaimniekošanas pilotprojekta izstrādāšana Jēkabpils rajonā (1995)
 • Vērtīgo un apdraudēto biotopu inventarizācija: dabisko un pusdabisko zālāju daļa (1995)
 • Latvijas vaskulāro augu floras datu bankas izveidošana (1995)
 • Nacionālās bioloģiskās daudzveidības rīcības programmas Latvijai sagatavošana (1995)
 • Latvijas purvu inventarizācija un izvērtēšana (1995 – 1996)
 • Latvijas Sikspārņu fauna (1995 – 1996)
 • Pļavu projekti:  Jēkabpils rajonā (1995) un Gaujas Nacionālajā parkā (1995 – 1996)
 • CORINE Biotopi (Koordinētie vides dati) (1994 – 1997)
 • Latvijas lielāko bijušo militāro poligonu dabas vērtību izpēte (1994 – 1995)
 • Aizsargājamo teritoriju dibināšana melnajam stārķim un citām jutīgām sugām Latvijas mežos (1994 – 1997)

 

No Vides ministrijas budžeta finansēti dabas aizsardzības projekti:

 • Aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības plānu izstrāde (1998)
 • Aizsargājamo augu atradņu inventarizācija (1997 – 1998)
 • Latvijas mežu daudzveidības novērtējums un aizsargājamo mežu īpatsvara pamatojums (1996 – 1998)
 • Aizsargājamo dabas teritoriju platību noteikšana uz kartes (1998)
 • Engures ezera dabas parka apsaimniekošana (1998)
 • Latvijas vides aizsardzības popularizēšana Latvijā (1998)
 • Dabas aizsardzības normatīvo aktu izstrāde (1998)
 • Aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas plānu izstrāde (1996 – 1997)
 • Engures lieguma apsaimniekošana (1996 – 1997)
 • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kartogrāfija (1997)
 • Latvijas pamatkartes mērogā 1:50000 datu bāzes daļu, kura ietver Ķemeru Nacionālā parka teritoriju sagatavošana (1996)
 • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju "Piejūras dabas parks" (dienvidu daļas) un "Kraukļa kalna iezis – smilšakmens atsegums" kartogrāfiskā materiāla izgatavošana (1996)
 • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kartogrāfiskā materiāla sagatavošana (1996)
 • Aizsargājamo augu un dzīvnieku atradņu inventarizācija (1995 – 1996)
 • Aizsargājamo augu un dzīvnieku atradņu inventarizācija ārpus aizsargājamajām teritorijām (1995)
 • Aizsargājamo teritoriju tīkla optimizēšana (Latvijas mežu daudzveidības novērtējums) (1995)
 • Eiropas dabas aizsardzības gada pasākumi (1995)
 • Engures dabas lieguma kompleksais monitorings (1995)