Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Juridiskās, fiziskās un publiskās personas, kā arī iestādes

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, lai vārdus “republikas pilsētas” tiktu aizstātas ar vārdu “valstspilsētas”, ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.panta pirmajā daļā noteikto par administratīvo teritoriju iedalījumu Latvijas Republikā, kas stājies spēkā no 2020.gada 10.jūnija.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt 2021. gada 4. marta Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Normatīvā akta projekts/ Anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Iesniegt ministrijai priekšlikumus rakstiskā veidā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

-

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Sandija Balka tālr.67026916, e-pats: sandija.balka@varam.gov.lv

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.