Atbildīgās iestādes uzraudzībā esošie projekti tika vērsti uz šādu horizontālo prioritāšu ieviešanu – ilgtspējīga attīstība; teritorijas līdzsvarota attīstība; makroekonomiskā attīstība; vienlīdzīgas iespējas.

Der zināt!!!

Kritērijs par horizontālās prioritātes “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanu vērsts uz vides piesārņojuma samazināšanu vai normatīvajiem aktiem atbilstošu rādītāju apjoma sasniegšanu.

Kritērijs par horizontālās prioritātes “Teritorijas līdzsvarota attīstība” ieviešanu vērsts uz projekta teritorijas piesārņotas vietas attīrīšanu un projekta īstenošanas teritorijas attīstības indeksa palielināšanu.

Kritērijs par horizontālās prioritātes “Makroekonomiskā stabilitāte” ieviešanu vērsts uz darba vietu radīšanu, ņemot vērā Finansējuma saņēmēja finansiālu ieguldījumu projekta realizācijā.

Kritērijs par horizontālās prioritātes “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanu vērsts uz specifisku aktivitāšu veikšanu, lai nodrošinātu, ka visiem projekta tiešajiem un netiešajiem dalībniekiem ir nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas un ievēroti principi – dzimumu līdztiesība, personu ar invaliditāti tiesības un iekļaušanās, nedriskiminācija vecuma dēļ, nediskriminācija etniskās piederības dēļ.

Pamatojoties uz attiecīgajiem Eiropas Savienības fondu aktivitātes/apakšaktivitātes noteikumiem, katrā projekta iesniegumā ir norādītas, kādas horizontālās prioritātes Finansējuma saņēmējs plānojis ieviest un Atbildīgā iestāde tās vērtēja, apstiprinot projekta iesniegumu. Attiecīgi plānoto horizontālo prioritātīšu ieviešana tiks uzraudzīta arī projekta pēcieviešanas periodā.


Atbildīga iestāde, izskatot pēcieviešanas uzraudzības pārskatus vai veicot projektu pārbaudi īstenošanas vietā, var lūgt Finansējuma saņēmējam uzrādīt apliecinošos dokumentus vai sniegt  papildus informāciju par horizontālo prioritāšu nodrošināšanu pēcieviešanas periodā.

Finansējuma saņēmējam detalizētāka informācija par projektu ilgtspējas nodrošināšanu ir šādās sadaļās:

Pamatinformācija par projektu ilgtspējas nodrošināšanu
Noslēgto vienošanos grozījumu veikšanas nosacījumi
Īpašumtiesības un izmaiņu aizlieguma nosacījumi
Projektu ieņēmumu nosacījumi
Faktisko pieslēgumu izveides progress
Projektu dokumentācijas uzglabāšanas nosacījumi
Projekta publicitāte un vizuālās identitātes prasības
Pēcieviešanas uzraudzības pārskati
Pārbaudes projekta īstenošanas vietā
Horizontālo prioritāšu ieviešanas prasības