Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas un Plūdu riska pārvaldības plāni 2022.2027. gadam apstiprināti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra A. T. Pleša 2022. gada 19. aprīļa rīkojumu Nr. 1-2/59. Plānus izstrādājis VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (turpmāk – Centrs; tīmekļvietnes adrese: https://videscentrs.lvgmc.lv/; telefona numurs: 67032600; adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019). Ar plāniem un visiem ar to izstrādi un apstiprināšanu saistītajiem dokumentiem iespējams iepazīties Centra tīmekļvietnē.
 

Informatīvais ziņojums par vides apsvērumu, vides pārskatā izteikto atzinumu un sabiedriskās apspriešanas rezultātu integrāciju Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas un Plūdu riska pārvaldības plānos 2022.2027. gadam  

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) informē, ka saskaņā ar ES Direktīvu 2000/60/EK (Ūdens struktūrdirektīva) un Direktīvu 2007/60/EK (Plūdu direktīva), kā arī Ūdens apsaimniekošanas likumu, Latvijā ik pēc sešiem gadiem ir jāizstrādā upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni un plūdu risku pārvaldības plāni (turpmāk – Plāni). 2021. gada laikā tik izstrādāti un savstarpēji integrēti trešā cikla upju baseinu apsaimniekošanas plāni un otrā cikla plūdu risku pārvaldības plāni visiem četriem Latvijas upju baseinu apgabaliem – Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabaliem.

Plānus ir izstrādājis VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (turpmāk – Centrs)  un tie ir apstiprināti 2022. gada 19. aprīlī ar VARAM rīkojumu Nr. 1-2/59. Tāpat ar šo rīkojumu tiek uzdots Centram līdz 2024. gada 22. decembrim apkopot informāciju par Plānos paredzēto ūdeņu apsaimniekošanas un plūdu risku pārvaldības pasākumu izpildi un antropogēno slodžu izmaiņām un sagatavot ziņojumu par pasākumu ieviešanu, kā arī izstrādāt priekšlikumus par plānu un tajos iekļauto pasākumu programmu precizēšanu.

Plāni un rīkojuma teksts, kā arī pārējie ar Plānu izstrādi saistītie dokumenti pieejami Centra tīmekļvietnē.

Šis informatīvais ziņojums sagatavots, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 18. marta atzinumā 4-03/6/2022 “Par Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu 2021.–2027. gadam  un Plūdu riska pārvaldības plānu 2022.–2027. gadam Vides pārskatu” iekļautajām rekomendācijām, un saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 27. punktu.

Plāni satur visaptverošu upju baseinu apgabalu raksturojumu, detalizētu informāciju par upju, ezeru, piekrastes ūdeņu un pazemes ūdeņu ķīmisko un ekoloģisko kvalitāti. Tajos izvērtētas ūdensobjektu ekoloģiskā un ķīmiskā stāvokļa pārmaiņu tendences un aprakstīti līdz 2027. gadam sasniedzami kvalitātes mērķi, analizētas slodzes, kas pasliktina ūdens stāvokli, kā arī apskatīta ūdens izmantošanas ekonomiskā nozīme. Tāpat ar šiem plāniem tiek noteiktas plūdu risku teritorijas, plūdu iespējami postījumi un to radītie zaudējumi. Būtiska plānu sastāvdaļa ir pasākumu programmas, kas paredz rīcības ūdens stāvokļa uzlabošanai un plūdu novēršanai vai applūšanas riska mazināšanai.

Vides apsvērumu integrēšana attīstības programmā

Plānošanas dokumentu sagatavošanas laikā tika veikts to stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk tekstā – SIVN), lai savlaicīgi izvērtētu sagaidāmo ietekmi uz vidi saistībā ar Plānu un to programmu īstenošanu. SIVN novērtējuma rezultāti tiek atspoguļoti vides pārskatā, kurā novērtēts esošais vides stāvoklis Latvijā, ar plānošanas dokumenta īstenošanu saistītas vides problēmas un būtiskās ietekmes uz vidi, lai piedāvātu risinājumus būtisko ietekmju novēršanai un samazināšanai, alternatīvu izvēles pamatojums un izvērtējums.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Plāniem parāda, ka Plāni kopumā atbilst Eiropas Savienības un nacionālajiem vides politikas plānošanas dokumentiem un starptautiskajām normām. Kopumā Plānu realizācijas ietekme uz vidi novērtēta kā pozitīva, tieša, ilgtermiņa, primāra, bet atgriezeniska (neatgriezeniska tikai tādā gadījumā, ja to iedibinātā situācija un/vai infrastruktūra turpmāk tiek uzturēta (vai vēl tālāk uzlabota)).

Izteiktie atzinumi un publiskās apspriešanas rezultāti

Plānu SIVN Vides pārskata projekta publiskā apspriešana tika organizēta atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumiem. Vides pārskata projekts tika nodots sabiedriskajai apspriešanai 2021.gadā no 21. jūnija līdz 21. oktobrim. Sabiedrības pārstāvjiem bija iespēja līdzdarboties Plānu un Vides pārskata projekta komentēšanā, iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem, izteikt viedokli un priekšlikumus. Pēc sabiedriskās apspriešanas visi sabiedrības iebildumi, komentāri un priekšlikumi par pašiem Plāniem un to Vides pārskatu tika izvērtēti un iespēju robežās ņemti vērā Plānos un Vides pārskata gala redakcijā.

Sagatavotais Vides pārskats tika iesniegts izskatīšanai un atzinuma saņemšanai Vides pārraudzības valsts birojā. Vides pārraudzības valsts birojs atzinumā norādīja pilnveidot un precizēt Vides pārskatu, bet ne pašus Plānus. Kopumā Birojs pozitīvi vērtēja Plānos paredzētos pasākumus. Biroja norādījumi attiecas tikai uz SIVN pilnveidošanu, un to izpilde ar attiecīgām izmaiņām Vides pārskatā ir apkopota tabulā.