Ieteikumu lietotāja ceļvedis

Ieteikumi zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai valsts un pašvaldību institūcijās sastāv no 3 neatkarīgām sadaļām: katrā no tām skārtas problēmas, ar kurām parasti sastopas publisko iepirkumu veicēji valsts un pašvaldību institūcijās, un parādīti iespējamie risinājumi ZPI veicināšanai. Ieteikumus noslēdz pielikumu sadaļa ar potenciālajam lietotājam nepieciešamu informāciju.

 • Zaļā publiskā iepirkuma ieviešanas stratēģija domāta ZPI politiskā un administratīvā atbalsta stiprināšanai konkrētā valsts vai pašvaldību iestādē, un šīs ieteikumu sadaļas mērķgrupa galvenokārt ir politiķi un iestāžu vadība. Vadlīniju veidā tiek parādīts, kāpēc iestādei jāveido sava ZPI stratēģija un kā izstrādāt rīcības plānu pakāpeniskai ZPI ieviešanai iestādes iepirkumu procesā.

 • Normatīvais ietvars: prasības un iespējas izskaidro juridiski tiesiskās nianses, un tas vienlīdz attiecināms kā uz stratēģisko, tā praktiskās rīcības līmeni. Šajā sadaļā piemēru veidā parādīts, kā un kur integrēt vides nosacījumus publiskajā iepirkumā, lai nepārkāptu un tajā pašā laikā pilnībā respektētu kā attiecīgās ES direktīvas (2004/17/EK un 2004/18/EK), tā nacionālās likumdošanas prasības (likums “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” un Publisko iepirkumu likums). Vadlīnijas aptver visas iepirkuma procesa stadijas un izskaidro, kā labāk tajās iekļaut vides nosacījumus.

 • Vides kritēriji prioritārām preču / pakalpojumu grupām apskata konkrētus vides nosacījumus, kuri praktiski izmantojami sešām preču un pakalpojumu grupām, un tas galvenokārt domāts par iepirkumu atbildīgajām amatpersonām. Konkrētās preču un pakalpojumu grupas ir šādas:

 1. biroja papīrs un iespieddarbi
 2. tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
 3. biroja aprīkojums
 4. autotransports
 5. biroja mēbeles
 6. pārtika un ēdināšanas pakalpojumi

Katrai šeit apskatītajai preču un pakalpojumu grupai pielietojamie vides nosacījumi tiek pasniegti divos līmeņos:

 1. pamatlīmenī (pamatkritēriji);
 2. paplašinātā līmenī (izvērstie kritēriji).

Pamatlīmeņa ZPI kritēriji (pamatkritēriji) attiecas uz visbūtiskāko ietekmi uz vidi un kritēriji ir izveidoti tā, lai tos varētu izmantot ar minimālām papildus atbilstības pārbaudēm un bez ievērojama izmaksu pieauguma. Pamatlīmeņa kritēriji ir veidoti tā, lai tos varētu izmantot jebkurš pasūtītājs bez būtiskas konsultēšanās ar ekspertiem.

Paplašinātā līmeņa ZPI kritēriji (izvērstie kritēriji) ir paredzēti tiem pasūtītājiem, kas cenšas iepirkt videi visdraudzīgākās preces, kuras pieejamas tirgū, un šie kritēriji var prasīt papildus administratīvās procedūras un papildus izmaksas salīdzinājumā ar citām precēm, kas pilda to pašu funkciju.

Kritērijiem ir dažādi varianti, kas ļaus izvēlēties jums vispiemērotāko (tie nav jāizmanto visi vienlaicīgi). Tāpat vajadzības gadījumā jūs atradīsiet arī speciālus norādījumus (padomus ieviešanai), kā kritēriji jāpielieto.

Ieteikumi videi draudzīgas būvniecības veicināšanai  domāti būvdarbu iepirkumiem, tai skaitā ar būvdarbiem saistītajiem pakalpojumiem. Tie attiecas uz projektēšanas, būvdarbu, būvju ekspluatācijas un nojaukšanas posmu. Katrā no šiem posmiem tiek apskatītas iespējas ietvert vides kritērijus. Kritēriji attiecas uz enerģijas patēriņu, atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu, būvniecībā izmantotajiem materiāliem un izstrādājumiem, atkritumu saimniecību un ūdens saimniecību, kā arī citiem aspektiem, kas saistīti ar būvniecības ietekmi uz vidi, arhitektu pieredzi, uzraudzību un lietotāja aspektus ieskaitot.

Analoģiski citām šeit pieminētajām preču un pakalpojumu grupām, pielietojamie vides nosacījumi pasniegti divos līmeņos.

 • Pielikumi ir neatņemama abu ieteikumu sastāvdaļa un satur gan „lietošanai gatavu” informāciju, gan norādes, pēc kurām var atrast nepieciešamās papildus ziņas.

Tiem zaļā publiskā iepirkuma entuziastiem, kuri jau atraduši atbildes uz jautājumiem „Kā tad to darīt? Vai tad tas ir atļauts? Ka tikai nebūs jātiesājas? Vai tikai tas nebūs par dārgu?” noderēs praktiskās rīcības sadaļa (Vides kritēriji prioritārām preču / pakalpojumu grupām) un pielikumu daļa, bet pārējiem tomēr iesakām iet soli pa solim un apgūt visu šeit apkopoto informāciju.

Izstrādātie „Ieteikumi zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai valsts un pašvaldību institūcijās” un „Ieteikumi videi draudzīgas būvniecības veicināšanai” ir pirmais solis, lai mazinātu informatīvās barjeras zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai. Vides ministrija nodrošinās regulāru ieteikumos ietvertās informācijas atjaunošanu un papildināšanu, kā arī organizēs informatīvus pasākumus ieteikumu popularizēšanai. Lūgums interesentiem sūtīt ierosinājumus un jautājumus, kas palīdzētu tos uzlabot un papildināt. E-pasts: laimonis.osis@vidm.gov.lv