Īpaši atbalstāmā teritorija ir teritorija, kurā ilgstoši saglabājas negatīvas ekonomiskās un sociālās attīstības tendences vai viena no šīm tendencēm un kurai ir piešķirts īpaši atbalstāmās teritorijas statuss Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteiktajā kārtībā.

Īpaši atbalstāmās teritorijas statuss tiek piešķirts ar mērķi radīt iespējas ekonomiski vāju vai mazāk labvēlīgu teritoriju attīstībai, lai veicinātu līdzvērtīgu sociālo un ekonomisko apstākļu izveidošanos visā valsts teritorijā.

2009.gada 22.decembrī Nacionālās reģionālās attīstības padome sēdē tika apstiprināts plānošanas reģionu īpaši atbalstāmo teritoriju saraksts 2010.gadam (Karte: Īpaši atbalstāmās teritorijas 2010.gadā)  un laika periodam no 2011.gada līdz 2012.gadam (Karte: Īpaši atbalstāmās teritorijas 2011.-2012.gadā), kas 2010.gada 14.janvārī publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Kārtība, kādā plānošanas reģionu attīstības padomes piešķir un atceļ īpaši atbalstāmās teritorijas statusu, noteikta 2003.gada 11.novembra MK noteikumos Nr.637 "Īpaši atbalstāmās teritorijas statusa piešķiršanas un atcelšanas kārtība" (turpmāk- MK noteikumi Nr.637).

Ņemot vērā, ka 2009.gada beigās noslēdzas pašreizējā īpaši atbalstāmo teritoriju statusa darbības termiņš, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru ir izstrādājusi potenciālo Īpaši atbalstāmo teritoriju noteikšanas metodiku 2010.-2012.gadam.

Metodika ir apstiprināta ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Edgara Zalāna 2009.gada 14.septembra rīkojumu Nr.2-02/313.


Lai veicinātu ekonomiskās aktivitātes īpaši atbalstāmās teritorijās, komersantiem, kas reģistrēti un darbojās īpaši atbalstāmajās teritorijās, ir iespējams pretendēt uz nodokļu atvieglojumiem, piemērojot īpašu pamatlīdzekļu nolietojuma norakstīšanas un īpašu zaudējumu segšanas kārtību.

Ar 2010.gada 1.janvāri spēkā esoši ir likumi „Grozījumi likumā „Par uzņēmuma ienākuma nodokli”” un „Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"” , kas atvieglo līdzšinējo kārtību, kādā komersanti, kas reģistrēti un darbojās īpaši atbalstāmajās teritorijās, var pretendēt uz nodokļu atvieglojumiem.

Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” un likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, spēku zaudē 2004.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.65 „Lēmuma pieņemšanas kārtība par ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības attīstības projekta atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai”.

Līdz ar to turpmāk komersanti, kas reģistrēti un darbojās īpaši atbalstāmajās teritorijās,  pamatlīdzekļiem, kuri iegādāti IAT statusa laikā, nodokļu atvieglojumus var piemērot likumos noteiktajā kārtībā, neizstrādājot attīstības projektus, kā tas ir bijis līdz šim.