Ievads

Latvija ir viena no Centrāleiropas un Austrumeiropas kandidātvalstīm uzņemšanai Eiropas Savienībā (ES). Lai atbilstu Acquis Communautaire, pašreiz kandidātvalstis veic dažādus pasākumus, ko atbalsta Eiropas Savienība. Papildus esošajai Phare programmai Eiropas Savienība atbalstu sniedz ar ISPA (Pirmsiestāšanās strukturālās politikas instruments) palīdzību, ko koordinē ES Komisija (Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts un Paplašināšanās ģenerāldirektorāts). ISPA, kas tika izveidots saskaņā ar 1999. gada 1. jūnija Noteikumiem Nr. 1267/99, aptver vides un transporta sektorus periodā no 2000. līdz 2006. gadam. Abiem šiem sektoriem tiek piešķirts līdzvērtīgs finansējums – 50% no kopējiem ISPA līdzekļiem. Atbilstoši sākotnējiem norādījumiem Latvijā vides projektiem piešķirtā summa proporcionāli iedzīvotāju skaitam, valsts teritorijai un iekšzemes kopproduktam uz vienu iedzīvotāju sastāda aptuveni 161 miljonu eiro 7 gadu laikā, t.i., vidēji 23,4 miljonus eiro gadā.

Galvenais, uz ko ISPA vērš savu darbību vides sektorā Latvijā, ir pasākumi Kopienas vides likumumdošanas ieviešanai un Pievienošanās partnerības mērķu īstenošanai.

Šiem pasākumiem/projektiem būtiski jāuzlabo vides sektors. Katra projekta kopējās izmaksas nedrīkst būt mazākas par 5 miljoniem eiro, lai gan izņēmuma gadījumos var tikt izvērtēti arī projekti, kuru kopējās izmaksas ir mazākas par 5 miljoniem eiro.

Kopienas palīdzību ar ISPA starpniecību var saņemt neatmaksājamas tiešās palīdzības, atmaksājamās palīdzības vai jebkurā citā palīdzības formā. Kopienas palīdzība, kas piešķirta ar ISPA starpniecību, var sasniegt 75% no sabiedriskajām investīcijām. Starptautisko finansu institūciju aizdevumus Komisija var uzskatīt par valsts kopfinansējuma daļu. Projektus, ko atbalsta ISPA, nedrīkst finansēt citi pirmsiestāšanās  finansu instrumenti. 

Iepriekšējos pētījumus un tehniskās palīdzības projektus var finansēt izņēmuma kārtā 100% apmērā (līdz 2% no kopējiem ISPA piešķirtajiem līdzekļiem). Finansēt iespējams

  • tehniski ekonomiskos/ finansiālos pamatojumus;
  • ietekmes uz vidi novērtējumu;
  • projekta pārskatus un izmaksu aprēķinus;
  • palīdzību konkursu dokumentācijas sagatavošanā;
  • projekta vadīšanu.

Šis dokuments aplūko tikai vides sektoru un nosaka Latvijai vides projektu identificēšanas un izvēles stratēģiju, iesakot projektus ISPA finansējuma saņemšanai. ISPA stratēģija nav saistīta ar kandidātvalstu sarunu gaitu par iestāšanos Eiropas Savienībā. ISPA stratēģiju var aktualizēt, ņemot vērā vajadzības un situācijas izmaiņas Latvijā.