SPECIFISKAJIEM ATBALSTA MĒRĶIEM:
- 3.3.1. „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
- 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”

Informācijai:

Projekta izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai izmantojiet neaizpildīto (tukšo) izmaksu un ieguvumu analīzes veidlapu.

Šūnas, kuras nav nepieciešams rediģēt, ir aizsargātas.  Izmaksu un ieguvumu analīzes piemērā šūnas nav aizsargātas.

Jautājumu, konstatēto kļūdu vai ierosinājumu gadījumā lūdzam sazināties ar kontaktpersonu.

Kļūdu konstatēšanas gadījumā izmaksu un ieguvumu analīzes matemātiskais modelis tiks pastāvīgi uzlabots.

Dokumenti:

Izmaksu un ieguvumu analīzes veidlapa - versija 3.1. (aktualizēts 06.2019.)

 

Aktualizētajā veidlapas versijā 3.1. iekļautās izmaiņas:
1) Pārstrādāts valsts budžeta dotācijas aprēķins atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 12. marta noteikumiem Nr. 117 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumos Nr. 42 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai"";
2) Papildināta darbalapa "19. ERAF likmes", kurā papildus atspoguļots finansējuma avotu sadalījums pa projekta darbību grupām (de minimis; 19.1.apakšpunkts, 19.2.apakšpunkts);
3) Pievienota iespēja norādīt projekta grozījumu datumu un projekta apstiprināšanas gadu, ja tas atšķiras no projekta iesniegšanas gada, kas automātiski tiek ņemts vērā finansēšanas plāna aprēķinā;
4) IIA modeļa automātiskajā aprēķinā iekļautas 2019.gada valsts budžeta dotācijas īpatsvara likmes;
5) Citi uzlabojumi.

 

Vēsturiskā informācija

 

Veidlapas versijā 3.0.3. iekļautās izmaiņas:

IIA modeļa automātiskajā aprēķinā iekļautas 2018.gada valsts budžeta dotācijas īpatsvara likmes 

 

Veidlapas versijā 3.0.2. iekļautās izmaiņas:

1) Papildināta darbalapa "19. ERAF likmes", kurā atspoguļotas katra atbalsta veida individuālās ERAF likmes projekta iesniedzējam un katram sadarbības partnerim;
2) Pievienotas jaunas darbalapas "1.1.C. Iesniedzējs", "1.2.1.C. Partneris-1", "1.2.2.C. Partneris-2" un "1.2.3.C. Partneris-3", kurās jāievada sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izmaksas, ļaujot aprēķināt katra atbalsta veida individuālās ERAF atbalsta likmes;
3) Precizēts valsts budžeta dotācijas aprēķins projektiem, kuros paredzētas izmaksas MK noteikumu 19.2.apakšpunkta gadījumā;
4) IIA modeļa automātiskajā aprēķinā iekļautas 2017.gada valsts budžeta dotācijas īpatsvara likmes;
5) IIA modelis pielāgots gadījumiem, kad projektā plānots izmantot snieguma rezerves priekšfinansējumu;
6) Citi uzlabojumi.

 

Veidlapas versijā 2.0.1. iekļautās izmaiņas:

1) Katram sadarbības partnerim nodalītas valsts atbalsta izmaksas un izmaksas, kuras nav saistītas ar valsts atbalstu, lai finansēšanas plāns tiktu pareizi aprēķināts visos gadījumos;

2) Precizēts deficīta likmes aprēķins gadījumiem, kad projektā paredzētas neattiecināmās izmaksas;

3) Precizēts un papildus automatizēts valsts budžeta dotācijas aprēķins projektiem, kuros paredzēts valsts atbalsts;

4) Izveidota jauna darbalapa, kurā aprēķinātas katra sadarbības partnera individuālās ERAF likmes;

5) IIA modelis pielāgots gadījumiem, kad projekta iesniedzēja pieejamais ERAF finansējums ir mazāks par nepieciešamo ERAF finansējumu;

6) Peļņas normas rādītāju aprēķiniem ir iespēja norādīt peļņas normas prognozi gadījumos, kad MS Excel neaprēķina rezultātu;

7) Citi uzlabojumi.


Veidlapas versijā 1.2 iekļautās izmaiņas:

1) Var pievienot vairākus sadarbības partnerus vai to grupas;

2) Kontroles lapā iekļauti papildus pārbaudes elementi;

3) Finansēšanas plāns automātiski tiek aprēķināts katram sadarbības partnerim;

4) Deficīta likme tiek aprēķināta tikai projekta iesniedzējam (ietverot arī pašvaldības kā sadarbības partnerus)

Prezentācija – metodika par izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanu  

Piemēri:

Izmaksu un ieguvumu analīze kombinētam projektam

Kontaktpersona:

Ritvars Timermanis, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs, tel. 66016709, e-pasts: Ritvars.Timermanis@varam.gov.lv.