Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz darbībām
ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”
projekts

Aprites stadija (19.08.2020):

Izstrādes stadijā, lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2020. gada 3. septembrim.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts /Anotācija

Atbildīgais:

I.Griķe, tālr. 67026509, ieva.grike@varam.gov.lv