15.11.2016

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”"

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akts/Anotācija

Atbildīgais:

J.Pļavinskis, tālr. 67026509, janis.plavinskis@varam.gov.lv