NFI projekts
logo

2015. gada 19. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmi, kurā pašvaldību, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji apsprieda Piekrastes tematiskā plānojuma precizēto Stratēģiskā ietvara darba redakciju.

Sanāksmes laikā klātesošie tika iepazīstināti ar Piekrastes stipro, vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīzi, Piekrastes attīstības nākotnes redzējumu, stratēģisko mērķi, rīcības virzieniem un instrumentiem mērķu sasniegšanai.  

Diskusiju laikā Sanāksmes dalībnieki sniedza daudz vērtīgus priekšlikumus Stratēģiskā ietvara, īpaši SVID analīzes, pilnveidei.

Stratēģiskā ietvara pilnveide vēl turpinās un Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas rakstiski priekšlikumi tiek gaidīti līdz 17. jūlijam.
 
Sanāksmes darba kārtība pieejama šeit
Sanāksmes prezentācija pieejama šeit

 
Piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrāde notiek Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gadam programmas Nr. LV07 projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 4.aktivitātes ietvaros.