NFI projekts

Lai novērtētu Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (turpmāk – programma) ieviešanas progresu, 2015.gada 13.maijā Rīgā, biznesa kompleksa Ostas skati telpās, norisinājās programmas starpposma novērtējuma seminārs.

Semināru atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) Attīstības instrumentu departamenta direktora vietniece Ināra Buda kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas apsaimniekotājs, uzsverot nozīmīgo programmas ieguldījumu Latvijas valsts, reģionāla un vietēja līmeņa institūciju kapacitātes celšanā un valstu savstarpējā sadarbībā.

attēls

Ināra Buda, VARAM


Semināra atklāšanas daļā ar uzrunu piedalījās V.E. Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Steinara Ēgila Hāgena (Steinar Egil Hagen) kungs, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas (KS) pārstāve Elita Cakule, VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

attēls

V.E. Steinar Egil Hagen, Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā


VARAM valsts sekretāra vietniece Ilona Raugze savā uzrunā semināra dalībniekiem uzsvēra: „Kapacitāte šajā gadījumā nav abstrakts jēdziens. Kapacitāte ir to cilvēku zināšanās, domāšanā, attieksmē un uzvedībā, kas ikdienā rūpējas par savu teritoriju izaugsmi. Jebkuras labvēlīgas pārmaiņas mūsu reģionos un pašvaldībās var sākties tad, kad tās pārvalda un to attīstībā piedalās cilvēki, kas izprot šo teritoriju attīstības iespējas un kas ir vēl būtiskāk, ir gatavi piedalīties savu teritoriju izaugsmes veicināšanā, realizējot savas attīstības ieceres”.

attēls

Ilona Raugze, VARAM


Semināra pirmajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar programmas sasniegumiem četru iepriekš noteikto projektu īstenošanā, kā arī tika dots ieskats par projektu ietvaros vēl sasniedzamajiem rezultātiem.
Pasākuma otrajā daļā klātesošajiem tika dota iespēja iepazīties ar labās prakses piemēru katra projekta ietvaros. Latgales plānošanas reģiona pārstāvis pastāstīja par Latgales pārstāvniecības Rīgā sniegto atbalstu reģiona attīstībā, biedrības Urban Institute pārstāvis dalījās ar iespaidiem par Latvijas kopienu apmācību programmas īstenošanas interesantākajiem novērojumiem, Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas pārstāve iepazīstināja ar Abavas senlejas dabas aizsardzības plāna izstrādes izaicinājumiem, kā arī noslēgumā Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas pārstāve pastāstīja par Norvēģijas pieredzi pašvaldību sniegto pakalpojumu uzlabošanā un uzsvēra savstarpējās sadarbības lielo nozīmi.

attēls

Elita Cakule, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija


Pateicamies par dalību uzaicinātajiem viesiem un visiem 50 pasākuma dalībniekiem un ceram, ka tika iegūtas daudz jaunas ierosmes un idejas tālākajam darbam. Īpašs paldies arī pasākuma moderatoram Valdim Melderim, kurš atraktīvi uzrunāja dalībniekus un rosināja diskusijas par Latvijai svarīgiem jautājumiem.
Zemāk ir pieejamas semināra dalībnieku prezentācijas:

SASNIEGTIE REZULTĀTI: 

LABĀS PRAKSES PIEMĒRI: