2017.gada 28.martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas “Nacionālā klimata politika” papildus pasākumu ietvaros piedalījās Čehijas Finanšu ministrijas un Čehijas Vides ministrijas rīkotajā EEZ finanšu instrumenta programmas "Bioloģiskā daudzveidība, monitorings un klimata pārmaiņas" (programma CZ02) noslēguma konferencē Prāgā.

Pasākumu organizēja Čehijas Finanšu ministrija sadarbībā ar Čehijas Vides ministriju un Norvēģijas Vides aģentūru. Pasākumā piedalījās pārstāvji no Latvijas, Igaunijas, Norvēģijas, Slovēnijas un Grieķijas, kā arī Čehijas valsts institūcijām un zinātniskajiem institūtiem.

Noslēguma pasākums bija organizēts kā pārskats par programmas CZ02 ieguldījumu vides aizsardzībā un svarīgām vides aizsardzības jomām Čehijā – bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, vides monitorings un klimata pārmaiņas.

attēls

Pasākuma atklāšana

Noslēguma konferencē tika prezentēti programmas CZ02 ietvaros realizētie projekti dabas aizsardzības jomā, ietverot tādas tēmas, kā mitrāju aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana, lielo plēsēju sugu (lūši, lāči un vilki) monitorings, Eirāzijas ūdra sugas aizsardzības plāna ieviešana un bebru populācijas apmēra novērtēšana Čehijā. Projektu prezentācijas ļāva iepazīties ar Čehijas dabas aizsardzības aktualitātēm un sasniegtajiem rezultātiem, kas kalpo kā vērtīga starpvalstu pieredzes apmaiņa.

attēls

Pasākuma dalībnieku kopbilde

Pasākuma ietvaros tika apmeklēts arī Prāgas Botāniskais dārzs. Šīs vizītes laikā tika demonstrēta pasaules dabas daudzveidība un sniegti piemēri vairākām apdraudētām augu sugām.

Pieredzes apmaiņas pasākums notika EEZ FI programmas “Nacionālā klimata politika” papildu pasākumu ietvaros.