Projektu konkurss
Ceļa zīme

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2022. gada 30.jūnija sēdes lēmumu izsludina projektu konkursu aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana”. Konkursa mērķis - finansiāli atbalstīt izglītojošus pasākumus sabiedrības izpratnes veidošanai par videi draudzīgu rīcību un pasākumus bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšanai un aktīvai līdzdalībai (t.sk. pasākumus, kas veicina Ukrainas bēgļu bērnu iesaisti un izpratni par vides izglītības jautājumiem Latvijā).

Konkursā tiek noteiktas sekojošas prioritārās tēmas:

  1. Eiropas Zaļais kurss ikdienā.
  2. Virzība uz aprites ekonomiku: patēriņa samazināšana un iespējas vides un dabas resursu saudzīgai izmantošanai (t.sk., bet ne tikai ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana).
  3. Dabas kapitāls: izpratnes veidošana par vidi, dabu kā kapitālu, ekosistēmu funkcionēšanu un savstarpējo mijiedarbību, izaicinājumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, tendences Latvijā un pasaulē u.c.
  4. Sabiedrības izpratnes veidošana jeb dzīvesveida komunikācija par aktuāliem vides politikas jautājumiem, lai veicinātu uz atbildīgu un videi draudzīgu rīcību.
  5. Informatīvas kampaņas par veidiem kā samazināt individuālo apkures iekārtu radīto gaisa piesārņojumu īstenošana.

Konkursā tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

  1. Vides izglītības nacionāla un reģionāla mēroga akciju, kampaņu un atsevišķu aktivitāšu (kas tiek īstenotas publiskos pasākumos) organizēšana sabiedrībai kopumā;
  2. Vides izglītības pasākumu organizēšana un īstenošana, kuros iesaistīti bērni un jaunieši (jaunietis - persona vecumā no 13 līdz 25 gadiem), t.sk. aktivitātes ar tiešu ieguldījumu sabiedrības nākotnes līderos.

Projekta iesniedzējs / īstenotājs var būt:

  1. Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums,
  2. Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija.

Projekta iesniedzējs (vadošais īstenotājs) projekta aktivitāšu īstenošanai var piesaistīt projekta partnerus: biedrības, nodibinājumus, zinātniskās institūcijas un Latvijas Republikā reģistrētu komersantus.

Projekta aktivitātes projekta īstenotājam ir jāuzsāk ne vēlāk kā 2022.gada oktobrī un jāīsteno (Projekta īstenošanas termiņā jābūt izpildītiem visiem projekta darba uzdevumiem) līdz 2023.gada 15.decembrim (ieskaitot). 

Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir EUR 500 000. Maksimālais viena projekta finansējuma apjoms no Fonda līdzekļiem – aktivitātē Nr.1 ir EUR 50 000, savukārt aktivitātē Nr.2 – 25 000 EUR.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2022.gada 1.augusts.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi ir pieejami sadaļā – Projektu konkursu nolikumi.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv .