NFI projekts
logo medium

2014.gada 1.-2.oktobrī projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 1.aktivitātes „Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei” ietvaros Latviju apmeklēja 3 eksperti no Oplannes reģionālās pašvaldības Norvēģijā.
 

Viens no Norvēģijas projekta partneru pārstāvju pieredzes apmaiņas brauciena mērķiem uz Latviju bija iepazīties ar Zemgales plānošanas reģiona, Jelgavas pilsētas un Iecavas novada pieredzi attīstības stratēģiju un programmu ieviešanā. 1.oktobrī eksperti kopā ar Zemgales reģiona pārstāvjiem apmeklēja Jelgavas pilsētu un Iecavas novadu. Norvēģijas eksperti tika iepazīstināti ar Zemgales plānošanas reģiona funkcijām un sadarbību ar vietējām pašvaldībām, Jelgavas pilsētas pašvaldības pieredzi attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā, kā arī Iecavas novada pašvaldības īstenotajiem attīstības projektiem.

Otrs šī brauciena mērķis bija nodrošināt ekspertīzi par Latvijas plānošanas reģionu izstrādātajām attīstības stratēģijām, t.sk. specializācijām, un attīstības programmām. 2.oktobrī tika organizēta tikšanās ar Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionu, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem. Tikšanās laikā katrs no pārstāvētajiem plānošanas reģioniem iepazīstināja ar pašreizējo attīstības plānošanas dokumentu, kuri tiek izstrādāti šī projekta ietvaros, izstrādes gaitu. Oplannes reģionālā pašvaldības pārstāvji dalījās ar pieredzi par Norvēģijā īstenotajiem pasākumiem reģionālās attīstības plānošanā, sniedzot ieteikumus Latvijas plānošanas reģionu teritoriju attīstības plānošanas dokumentu satura pilnveidošanai.

Projekta 1.aktivitātes mērķis ir veikt pasākumus, kuri stiprina Latvijas plānošanas reģionu kapacitāti reģionālās attīstības plānošanas jautājumos. Šis bija pēdējais 1.aktivitātes ietvaros organizētais pieredzes apmaiņas pasākums. Kopumā aktivitātē norisinājās 3 pieredzes apmaiņas braucieni, kuri 2 reizes sniedza iespēju Norvēģu ekspertiem apmeklēt Latviju (2014.gada februārī un oktobrī), bet Latvijas ekspertiem 1 reizi doties uz Norvēģiju (2014.gada martā).

Pasākuma prezentācijas

attēls

attēls

Ekspertu vizītes nodrošināšana tika līdzfinansēta no Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 1.aktivitātes „Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei” līdzekļiem.