NFI projekts
logo medium

2014. gada 12.decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizēja Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas līdzfinansētā projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (turpmāk – Projekts) otro vadības komitejas sanāksmi.

Vadības komitejas sanāksmē piedalījās projekta partneru deleģētie pārstāvji gan no Latvijas, gan Norvēģijas, kā arī pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības, Lielo pilsētu asociācijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras, kas ir projekta ieviešanas uzraugošā iestāde. Projekta koordinatore Latvijā, Laura Dimitrijeva un projekta koordinatore Norvēģijā, Turid Knutsen-Løvik iepazīstināja vadības komitēju ar Projekta aktivitāšu ieviešanas progresu – kuri projekta rezultāti ir sasniegti jau 2014.gadā un kad plānota pārējo rezultātu sasniegšana. Tāpat sanāksmes dalībnieki tika informēti par nepieciešamajām darbībām un izmaiņām Projektā, kuras īstenojamas, lai projekta rezultāti tiktu sekmīgi sasniegti. Paredzams, ka vairums Projekta rezultatīvo rādītāju tiks sasniegti tieši 2015.gada laikā, kad plānota lielākā daļa projekta aktivitāšu. 

Projekta īstenošanas periodā kopumā plānotas trīs vadības komitejas sanāksmes, pirmā sanāksme norisinājās 2014.gada februārī, bet trešā sanāksme notiks 2015.gada decembrī.

Projekta koordinatores Latvijā prezentācija

attēls

attēls