NFI projekts
logo

Š.g. 29.oktobrī, Bauskā norisinājās projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” konference „Latvijas reģionu attīstības izaicinājumi un to risinājumi”. 

Konferenci atklāja Bauskas novada domes priekšsēdētājs R.Ābelnieks un VARAM Valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos I.Raugze, kas atzīmēja sasniegumus projekta ietvaros, uzsverot zināšanu par pakalpojumu esošo un perspektīvo teritoriālo izvietojumu nozīmi, kopienu lomu kā iniciatīvu virzītājiem savās pašvaldībās, projekta sniegtās iespējas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību darbiniekiem papildināt zināšanas ar Latvijas un ārvalstu ekspertu atbalstu u.c. būtiskas aktivitātes un rezultātus, kas jau sasniegti projektā līdz šim. Tam sekoja projekta koordinatores L.Dimitrijevas prezentācija par projekta rezultātiem un informāciju par nākamajiem plānotajiem projekta pasākumiem, kuriem pašvaldību un plānošanas reģionu pārstāvji ir aicināti pieteikties. 

Konferences mērķis bija novērtēt projekta rezultātus un ietekmi, domājot par atbalsta pēctecību, ņemot vērā izaicinājumus un vajadzības. 

Konferences I daļā tika organizēta paneļdiskusija par tēmu „Reģionu un pašvaldību attīstības izaicinājumi – līdzsvara meklējumos starp teritoriju attīstības vajadzībām, pieejamiem resursiem un attīstības iespējām”. Paneļdiskusijā piedalījās:

 • J.Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Valdes priekšsēdētājs, iezīmējot uzņēmēju skatpunktu - būtiskāko, kas pašvaldībām jāzina par uzņēmējdarbības veicināšanu, plānojot teritorijas attīstību; 
 • V.Kudiņš, Latvijas Lauku foruma Padomes priekšsēdētājs, kas uzsvēra skaidra dialoga ar sabiedrību un atbalsta vietējiem līderiem nozīmi attīstības plānošanā un plānu īstenošanā;
 • J.Turlajs, SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta” galvenais redaktors, kas uzstājās ar prezentāciju par publisko pakalpojumu tīklu apdzīvojuma kontekstā un iepazīstināja ar izvērtējuma par publisko pakalpojumu pieejamību reģionos, kas īstenots projekta ietvaros, svarīgākajām atziņām;  
 • U.Mitrevics, Siguldas novada domes priekšsēdētājs ieskicēja galvenos pašvaldību attīstības plānošanas izaicinājumus reģionos, daloties ar Siguldas novada pieredzi;
 • G.Kukainis, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs dalījās ar Smiltenes novada pieredze teritorijas attīstības veicināšanā; 
 • I.Tomsone, Liepājas pilsētas Stratēģiskās attīstības plānošanas nodaļas eksperte, sniedza ieskatu par pašvaldības eksperta lomu un nozīmi teritorijas attīstības veicināšanā, uzsverot apmācību būtisko nozīmi eksperta darbā;
 • Dr.sc.pol. V.Valtenbergs no Vidzemes augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta sniedza rekomendācijas teritorijas attīstības veicināšanai nacionālā un vietējā līmenī, norādot par mazo un vidējo pilsētu potenciālu, kā arī sadarbības un labās pieredzes apmaiņas svarīgumu.

attēls

Konferences II daļā tika rīkotas 4 paralēlas diskusiju grupas „Pašvaldību pieredze un labā prakse: risinājumi sekmīgai teritoriju attīstībai un turpmāk nepieciešamais atbalsts pašvaldībām”, kuru mērķis bija sniegt dalībniekiem iespēju dalīties pieredzē, kā arī saņemt priekšlikumus VARAM tālākām rīcībām un atbalstam, kas nepieciešams reģioniem un pašvaldībām, lai stiprinātu to kapacitāti konkrētās jomās arī turpmāk. Diskusiju grupās tika apskatītas sekojošas tēmas:

 • Attīstības plānošana (diskusiju vadīja J.Butņicka (VARAM)):

*Uz pierādījumiem balstītā teritoriju attīstības plānošana (resursu kartējums)

*Atbalsta pasākumi reģionu attīstībai
*Pašvaldību sadarbības loma
*Teritoriju attīstības kapacitātes stiprināšanas pasākumi

 • Uzņēmējdarbība (diskusiju vadīja R.Bremšmits (VARAM)):

*Latvijas pašvaldību un reģionu loma uzņēmējdarbības veicināšanā
*Budžeta sasaiste ar attīstības plānošanu 
*Jauniešu nodarbinātība
*Atbalsta pasākumi darbaspēka piesaistei

 • Telpiskā plānošana (diskusiju vadīja: I.Aigare, E.Kāpostiņš un K.Kedo (VARAM)):

*Latvija 2030 Telpiskās attīstības perspektīvas ieviešana/īstenošana (Baltijas jūras piekrastes attīstība, ainavas, Rīgas metropoles areāls utml.)
*Dažādi izaicinājumi telpiskajā plānošana, t.sk. publisko ūdeņu apsaimniekošana pašvaldībās 

 • Sabiedrība (diskusiju vadīja: L.Dimitrijeva (VARAM)):

*Aktīva sabiedrības iesaiste teritorijas attīstības plānošanā un veicināšanā - paņēmieni, formas, veidi sabiedrības iesaistei 
*Latvijas pašvaldību darbinieku kapacitāte - zināšanas un prasmes

Konferences noslēgumā sekoja diskusiju grupu rezultātu apkopojums, kas ļāva dalībniekiem iepazīties ar citu diskusiju grupu dalībnieku pieredzi un ieteikumiem.

Kopumā konferencē 29.oktobrī piedalījās vairāk kā 100 dalībnieki, pārstāvot 40 dažādas Latvijas pašvaldības un visus plānošanas reģionus, kā arī citas, ar attīstības plānošanu saistītas iestādes/organizācijas.

attēls

Ar citiem foto no konferences iespējams iepazīties šeit.

*Konference tika finansēta no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" līdzekļiem.

 

Laura Dimitrijeva

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Reģionālās politikas departamenta

Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas

vecākā konsultante (projekta koordinatore)

laura.dimitrijeva@varam.gov.lv 

Tel.: 66016780

Mob.: 25 749 711