NFI projekts
logo

2015.gada 7.un 8 septembrī ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki pieredzes apmaiņas pasākumā tikās ar Norvēģijas ekspertiem.

Tikšanās laikā Rīgā projektā iesaistītā eksperte Inga Vilka informēja dalībniekus par sasaistes veidošanu starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu pašvaldībās, kas balstīta uz Norvēģijas pieredzi. Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas vecākā padomniece Turida Haugena (Turid Haugen) iepazīstināja ar Norvēģijas pašvaldību vadības sistēmu un pašvaldības ikgadējā plānošanas procesa posmiem. 

Norvēģijas Pašvaldību un modernizācijas ministrijas pārstāvis Ēriks Sveistrups (Erik Sveistrup) sniedza ieskatu Plānošanas un celtniecības likumā, nacionālā līmeņa plānošanas vadlīnijās, kā arī informēja par spēkā esošajiem dokumentiem un to ietvaros noteiktajiem sasniedzamajiem mērķiem vairākās pašvaldībās. Skedsmo pašvaldības vecākais padomnieks Anderss Taksts (Anders Taxt) sniedza detalizētu ieskatu par izstrādāto pašvaldības stratēģisko plānu, tā ietekmi uz pašvaldības izaugsmi, kā arī budžeta plānošanas procesu gada griezumā un ikgadējā ziņojuma sagatavošanu, izmantojot sistēmas KOSTRA datus. Norvēģijas pārstāvji uzsvēra savstarpējās pieredzes apmaiņas nozīmīgumu.Pasākumā piedalījās arī pārstāvji no pilot-pašvaldībām - Alojas, Kokneses, Salacgrīvas un Saldus novada pašvaldības, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji. Eksperti no Norvēģijas Jelgavas novada pašvaldībā tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī Jelgavas domes pārstāvjiem. 

Dalībnieki tika iepazīstināti ar Jelgavas novadu, pašvaldības stratēģiskajiem mērķiem, uzņēmējdarbības vidi, kā arī dažādām īstenotām aktivitātēm, piemēram, novada uzņēmēju apbalvošanu. Jelgavas novada pārstāve informēja par esošajiem novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, attīstības indeksa novērtēšanas metodi, kā arī pašvaldības budžeta plānošanas procesu un investīciju plāna sagatavošanas posmiem. Savukārt Inga Vilka sniedza ieskatu par pašreizējo situāciju un galvenajām problēmām saistībā ar attīstības plānošanu un budžeta plānošanu pašvaldībās Latvijā. Norvēģijas eksperti viesojās arī Jelgavas reģionālajā tūrisma centrā, kas ierīkots Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī. 

Pieredzes apmaiņas pasākumi tiek finansēti no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām estādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" līdzekļiem.

attēls