NFI projekts
logo medium

2015.gada 19.-20.martā pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās Līvānu novada, Smiltenes novada, Saldus novada, Salacgrīvas novada, Alojas novada, Kokneses novada, Jelgavas novada un Jūrmalas pilsētas pašvaldību pārstāvji un projekta īstenotāja (VARAM) pārstāvji. Pieredzes apmaiņas brauciens tika īstenots projekta 3.aktiviātes ietvaros.

Brauciena mērķis bija detalizētāk iepazīties ar KOSTRA sistēmas izmantošanu pašvaldību darbā un redzētu konkrētus piemērus, kā tiek nodrošināta sasaistes starp attīstības un budžeta plānošanas procesu uzturēšanu vietējās pašvaldības līmenī.

Pieredzes apmaiņas brauciena dalībniekiem bija iespēja viesoties Skedsmo pašvaldībā, kur tos sagaidīja pašvaldības mērs, savukārt galvenais budžeta konsultants iepazīstināja ar informācijas datu bāzes KOSTRA vēsturi, statistikas datu izmantošanas iespējām pašvaldības darbā. Savukārt Norvēģijas vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas (KS) pārstāve demonstrēja pašvaldību savstarpējo salīdzināšanu, izmantojot viena pakalpojuma vērtēšanas rādītājus no KOSTRA datu bāzes, kas tiek izmantoti, strādājot ar Norvēģijas pašvaldībām vienā no „Benchlearning” (mācīties salīdzinot) tīkliem.

Dalībnieki augstu novērtēja KOSTRA sistēmas piedāvātās iespējas Norvēģijas pašvaldībām savstarpēji salīdzināt darbības efektivitāti un ekonomisko pamatotību noteiktu pakalpojumu sniegšanas ietvaros, kā arī vienkāršoto datu iesniegšanas elektronisko formātu. Tāpat augsti tika novērtēta informācijas datu bāzes  KOSTRA plašais pašvaldībām domāto statistisko datu klāsts, kas tiek izmantots  pašvaldību darbības plānošanā, vadīšanā un lēmumu pieņemšanā. Tāpat atzinīgi tika novērtēta „benchlearning” pieeja pašvaldību funkciju izvērtēšanai, kur tiek izmantoti attiecīgajā tīklā iesaistīto pašvaldību dati – gan pašu sniegti, gan no informācijas datu bāzes  KOSTRA. Izvērtējumā tika salīdzinātas pašvaldības savā starpā, vērtēta dinamika un arī meklētas datu kopsakarības. Redzētais rosina izmēģināt šo metodi arī pilotpašvaldībās kādu funkciju novērtēšanai.

Gūtās zināšanas un idejas tiks izmantotas metodiskā materiāla „Sasaistes starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu nodrošināšanā vietējo pašvaldību līmenī” izstrādē.


1.diena Skedsmo pašvaldībā

attēls

2.diena Oslo, Norvēģijas pašvaldību un modernizācijas ministrija

attēls

Pieredzes apmaiņas brauciens tika finansēts no Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” līdzekļiem.