NFI projekts
logo medium

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), sadarbojoties ar vienu no projekta partneriem – biedrību „Urban Institute”, š.g. 19.-20.februārī organizēja otro Latvijas pašvaldību un kopienu pārstāvju pieredzes apmaiņas braucienu uz Eustagderes (Aust-Agder) reģionā līmeņa pašvaldību Norvēģijā.

Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās Brocēnu novada, Madonas novada, Viļānu novada un Liepājas pilsētas pašvaldību, kā arī Vidzemes plānošanas reģiona, biedrības „Urban Institute” un VARAM pārstāvji. Brauciena galvenais mērķis bija iepazīstināt Latvijas pašvaldību un reģionu pārstāvjus ar Norvēģijas pašvaldību pieredzi vietējās attīstības plānošanā: plānošanas metodēm, procesa organizāciju, sabiedrības un vietējo kopienu iesaisti plānošanas procesā, Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) rīku pielietošanu stratēģisku lēmumu pieņemšanā, kā arī sekmēt tālāku pašvaldību savstarpējo sadarbību starp Latviju un Norvēģiju. Pieredzes apmaiņas brauciena dalībniekiem bija iespēja klātienē tikties ar Eustagderes reģionālā līmeņa pašvaldības, Birkenes pašvaldības, Risoras pašvaldības, Ārendāles pilsētas un Lillesandas pašvaldības pārstāvjiem, kā arī gūt jaunas zināšanas saistībā ar Norvēģijas labās prakses, kā arī attīstības plānošanas izaicinājumu un to risinājumu piemēriem.

Galvenās dalībnieku gūtās atziņas pēc pieredzes apmaiņas pasākuma ir šādas:

  • Sabiedrības iesaiste attīstības plānošanā Norvēģijā ir ļoti plaša, tā tiek īstenota daudzveidīgi un uzsākta pēc iespējas agrākā plānošanas procesa stadijā. Nozīmīgi būtu apgūt Norvēģijas pieredzi tieši plānošanas procesu vadībā, attīstības plānošanā pilnveidojot ilgtspējīgas demokrātiskās sabiedrības modeli, kad sabiedrības intereses tiek īstenotas konsekventi ilgtermiņā. Attīstība nav iespējama bez integrētas stratēģiskās plānošanas pieejas;

  • Latvijai būtu vērtīgi apgūt Norvēģijas pieredzi plānošanā, jo daudzi izaicinājumi ir līdzīgi: strauja sabiedrības novecošanās, salīdzinoši zems apdzīvojuma blīvums, plašs mazo pašvaldību tīkls u.c. Pašvaldību savstarpējā sadarbība un sadarbība reģionālā līmenī ir būtiski nozīmīgi attīstības faktori (īpaši mazajām pašvaldībām);

  • ĢIS rīku kā efektīvu plānošanas instrumentu praktiskais pielietojums pašvaldībās ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem situācijas izvērtēšanai un pareizu risinājumu izvēlei;

  • Attīstības plānošanas procesam pašvaldībās ir jābūt nepārtrauktam. Plānojot apdzīvotu teritoriju attīstību ir jābūt spējīgiem ne tikai reaģēt uz pārmaiņām, bet tās paredzēt, tādejādi izstrādājot plānošanas stratēģijas nākotnes izaicinājumiem.

Brauciena dalībnieki atzinīgi vērtēja iespēju klātienē satikt potenciālos sadarbības partnerus Norvēģijā, ar kuriem varētu tik īstenoti projekti vides pieejamības, mūžizglītības un zinātnes centru attīstībā, kā arī citās teritorijas attīstības plānošanas jomās. Paredzams, ka pēc šī brauciena Brocēnu novada pašvaldība noslēgs sadarbības līgumu ar Lillesandas pašvaldību Norvēģijā, kas varētu kalpot par labu pamatu kopīgu projektu īstenošanai nākotnē un arī tālākai pieredzes apmaiņai. Tāpat pieredzes apmaiņas dalībnieki no Latvijas plāno pievērst vairāk uzmanības tieši ĢIS rīku izmantošanas iespējām stratēģiskajā plānošanā, sekmēt pašvaldību sadarbības jautājumu virzību reģionālā līmenī un izmantot iegūtās zināšanas, veidojot komunikācijas koncepciju ar iedzīvotājiem, sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem un, protams, ikdienas darbā strādājot pie attīstības plānošanas dokumentiem.

Tāpat gūtās zināšanas un idejas tiks izmantotas Latvijas vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanas apmācību programmas (atbildīga par programmas īstenošanu ir biedrība „Urban Institute”) pasākumu satura pilnveidei.

Pieredzes apmaiņas brauciens tika finansēts no Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” līdzekļiem. Projekta vadošais partneris ir VARAM un tā mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus.

attēls

attēls