NFI projekts
logo medium

2014.gada 21.novembrī Dundagā notika seminārs, kurā  Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas dalībnieki, Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) un ministriju pārstāvji apsprieda aktuālos piekrastes attīstības jautājumus.
 

Semināra laikā tika apspriesti šādi jautājumi: uz Piekrasti specifiski attiecināmā Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējuma sadales plānošana, Piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrāde un sadarbības nozīme plānojuma risinājumu pilnveidošanā (plānojuma izstrāde tiek veikta ar Norvēģijas finanšu instrumenta finansiālo atbalstu), kā arī publisko ūdeņu līdz 2 km jūrā un pludmales teritorijā pārņemšanu pašvaldību valdījumā.

Kopumā seminārs bija raisījis plašu interesi un reģistrēto apmeklētāju skaits sasniedza 58 personas no pašvaldībām, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

Semināru atklāja Dundagas novada priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, kam sekoja LPPA priekšsēdētāja Māra Dadža un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdētāja Andra Jaunsleiņa uzrunas un komentāri par šo organizāciju līdzdalību valsts un piekrastes attīstības veicināšanā.

Kultūras ministrijas, Zemkopības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji informēja par ES fondu apguves iespējām, kur finansējuma sadalījums izraisīja plašas diskusijas par ES fondu plānošanu un mazāk apdzīvoto pašvaldību interesēm un to aizstāvību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzekļu apguvē.

VARAM pārstāvji semināra dalībniekus informēja par Valsts līmeņa ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrādāšanu Norvēģijas finanšu instrumenta projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 4.aktivitātes ietvaros, šī plānojuma nozīmi kopējā stratēģiskā attīstības plānošanā un risinājumu izstrādē publiskās infrastruktūras attīstīšanai piekrastē. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti arī ar Izpildītāju, kas veiks šī plānojuma izstrādi, Izpildītāja plānotajiem darbiem un sadarbību ar piekrastes pašvaldībām Plānojuma izstrādes laikā.

Semināra nobeigumā, kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību, VARAM pārstāvji stāstīja arī par nesen pieņemto Zemes pārvaldības likumu un publisko ūdeņu pārņemšanu pašvaldību valdījumā.
 

Pasākuma prezentācijas

attēls

Seminārs tika līdzfinansēts no Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3.-24/NFI/INP-002)  4.aktivitātes „Valsts līmeņa ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādāšana Baltijas jūras piekrastei” līdzekļiem.