2020.gada 4.decembrī -  Šodien stājās spēkā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” vispārīgie un iepriekš noteikto projektu īstenošanas noteikumi”. Kopējais programmas līdzfinansējums ir 11 764 706 eiro un tās ietvaros tiek atbalstīti pasākumi reģionālās uzņēmējdarbības un labas pārvaldības uzlabošanai, kultūras produktu radīšanai un sabiedrības integrācijas veicināšanai.

Ar programmas palīdzību tiks risināti reģionālajai attīstībai aktuāli jautājumi, līdz 2024.gada 30.aprīlim īstenojot septiņus iepriekš noteiktos projektus, kultūras jomas projektu atklātu konkursu un neliela apjoma grantu shēmu.

Reģionālā un vietējā līmenī sadarbībā ar Norvēģijas projektu partneriem tiks īstenoti pieci plānošanas reģionu projekti konkurētspējas, nodarbinātības un uzņēmējdarbības palielināšanai un jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam. Tāpat tiks īstenoti arī divi projekti labas pārvaldības jomas ietvaros, kas palīdzēs uzlabot pašvaldību sadarbību un paaugstināt iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu efektivitāti, kā arī atvieglot patvēruma meklētāju integrāciju, veicināt starpkultūru dialogu un paplašināt sadarbību starp kopienām attiecīgajā pašvaldībā. Projektu īstenošanai pieejamais līdzfinansējums ir       6 908 824 eiro.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta nodarbinātības veicināšanai Latgales reģionā, īstenojot neliela apjoma grantu shēmas projektu konkursu uzņēmēju jaunu ideju īstenošanai. Latgales plānošanas reģions ir noteikts kā grantu shēmas apsaimniekotājs, kas atbildīgs par konkursa organizēšanu. Programmas līdzfinansējums grantu shēmas konkursam ir 540 000 eiro, un to plānots izsludināt 2021.gada 1.ceturksnī.

Savukārt atklātais projektu iesniegumu konkurss kultūras jomā nodrošinās profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras produktu jaunradi, reģionālo konkurētspēju, sociālo saliedētību un izpratni par starpkultūru kompetencēm, un viedokļu daudzveidību. Kultūras ministrija ir noteikta kā atbildīgā institūcija par kultūras jomas atklātā konkursa organizēšanu. Programmas līdzfinansējums atklātajam konkursam ir 3 192 353 eiro, un to plānots izsludināt 2021.gada 1.ceturksnī.

Papildus tiek izstrādāti atsevišķi konkursu īstenošanas noteikumi nodarbinātības veicināšanai Latgales reģionā un kultūras jomas projektiem, kurus plānots apstiprināt Ministru kabinetā nākamā gada sākumā.

Atbalsts reģioniem, uzņēmējdarbībai un kultūras sadarbībai būs īpaši nozīmīgs, pārvarot COVID-19 radītos izaicinājumus un negatīvo ietekmi uz ekonomikas attīstību.