NFI projekts
logo medium

2015.gada 14.aprīlī valdība akceptēja jaunu Rīcības plānu Latgales reģiona attīstībai 2015.-2017.gadam.

Projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros tika paredzēts piesaistīt ekspertu Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013. gadam īstenošanas izvērtējumam un priekšlikumu sagatavošanai nepieciešamajiem pasākumiem 2014.-2016.gadam, jo īpaši nodokļu politikas jomā, uz kā pamata VARAM sagatavoja Rīcības plānu Latgales plānošanas reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam.

Ar minēto izvērtējumu iespējams iepazīties šeit.


Ziņojums izstrādāts Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.