NFI projekts
logo medium

2014.gadā ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu tika īstenots projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (turpmāk – projekts). Šis bija viens no programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektiem.

Šī projekta mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, tajā skaitā izstrādājot reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus.
 
2014.gada nogalē Rīgā norisinājās projekta vadības komitejas sanāksme, piedaloties projekta partneru deleģētajiem pārstāvjiem no Latvijas un Norvēģijas. Sanāksmes laikā tika pārrunāti projektā līdz šim sasniegtie rezultāti, kā arī plānotās projekta aktivitātes 2015. un 2016. gadā.
 
2014.gada laikā projekta ietvaros notikuši 9 pieredzes apmaiņas braucieni starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm. 2014.gada noslēguma vizītes Latvijā laikā, kas norisinājās 2014.gada 11.-13.decembrī, Norvēģijas eksperti tikās ar Latvijas valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un piedalījās vietējo kopienu apmācību seminārā Viļķenē. Kopumā šajā apmācību seminārā piedalījās pārstāvji no sešām kopienām – Ambeļiem-Preiļiem, Āraišiem, Brocēniem, Lucavsalas Rīgā, Vadakstes un Viļķenes. Klātesošie kopā ar pašmāju un starptautiskajiem plānošanas ekspertiem runāja par valsts un varas/kopienas novērtēšanu.
Visa 2014.gada laikā projekta ietvaros tika organizēti vairāki semināri dažādos Latvijas reģionos par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi. 2014.gada martā tika nodrošināta Latvijas plānošanas reģionu un pašvaldību 12 speciālistu dalība Starptautiskās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības programmas (OECD LEED) organizētajās apmācībās Parīzē. Balstoties uz šajā apmācību programmā gūtajām zināšanām, 2015.gadā tiks organizēta Latvijas pašvaldību apmācību programma – apmācību semināri Latvijas vietējo pašvaldību projektu vadītājiem, ekonomistiem un plānotājiem ar mērķi stiprināt pašvaldību attīstības plānošanas kapacitāti.

Projekta ietvaros tiek izvērtēts publisko pakalpojumu klāsts Latvijā, izstrādāti attīstības plānošanas dokumenti reģionālā līmenī, kā arī pilnveidoti attīstības plānošanas dokumenti pašvaldību līmenī. Tiek īstenota Latvijas vietējo kopienu apmācību programma, kurā piedalās iepriekš minētās kopienas no dažādiem Latvijas reģioniem, kā arī izstrādāts metodiskais materiāls par teritorijas attīstības un budžeta plānošanas sasaisti. Projektā paredzēts izstrādāt ziņojumu par mazo un vidēji lielo pilsētu izaicinājumiem, ekonomiskās attīstības potenciālu, ietekmi uz kopējo teritoriālo attīstību gan Latvijas, gan Eiropas Savienības mērogā. Viens no nozīmīgākajiem rezultātiem būs izstrādāts valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei, kurš ietvers Piekrastes publiskās infrastruktūras attīstības plānu Baltijas jūras piekrastei, stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Piekrastes publiskās infrastruktūras attīstības plānam Baltijas jūras piekrastei un publisko ūdeņu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas pašvaldībām. Paredzams, ka projekta ietvaros tiks izveidotas piecas stratēģiskās partnerattiecības starp Latvijas valsts, reģionālajām vai pašvaldību iestādēm un Norvēģijas valsts, reģionālajām vai pašvaldību iestādēm, kā arī īstenotas citas aktivitātes, kuras lielākoties tiks noslēgtas 2015.gada laikā.

Projekta īstenotājs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Kurzemes, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Latgales plānošanas reģioniem, kā arī biedrību „Urban Institute”. Projekta partneri Norvēģijā: Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oplannes (Oppland) reģionālā pašvaldība, Estfollas (Østfold) reģionālā pašvaldība un Eustagderes (Aust-Agder) reģionālā pašvaldība. Kopējās projekta izmaksas - 1 195 972 EUR.

Sīkāka informācija: Laura Dimitrijeva, projekta koordinatore, tālr. 66016780, e-pasts: laura.dimitrijeva@varam.gov.lv