NFI projekts
logo

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) atbalstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Rīgas un Latgales plānošanas reģioniem, biedrību „Urban Institute” Latvijā un Norvēģijas Pašvaldību un modernizācijas ministriju, Opplandes, Estfollas un Eustagderes reģionālā līmeņa pašvaldībām Norvēģijā no 2013.gada 18.novembra līdz 2016.gada 30.novembrim īstenoja projektu* „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”.

Uzsākot projektu, tika identificētas nepietiekamas Latvijas plānošanas reģionu un pašvaldību pārstāvju zināšanas un pieredze teritorijas attīstības plānošanā. Līdz ar to trīs gadu laikā tika organizēti pasākumi plānošanas reģionu un pašvaldību pārstāvju zināšanu un prasmju pilnveidošanai, kā arī pieredzes bagātināšanai.

Viens no lielākajiem pasākumiem bija 2016.gadā VARAM organizētā vasaras skola-nometne, kuras ietvaros tika sniegtas tematiskās lekcijas par attīstības plānošanai būtiskiem jautājumiem, pilnveidotas prezentācijas pasniegšanas un komunikācijas prasmes, sniegta iedvesma un pieredzes stāsti.

Projekta ietvaros tika veikts izvērtējums par pakalpojumu esošo un perspektīvo teritoriālo izvietojumu reģionos demogrāfisko tendenču ietekmē, kas tiek izmantots plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un pilnveidošanā. Izvērtējumu izmanto arī Saeimas deputāti, nozaru ministrijas un citi teritorijas attīstības plānošanā iesaistītie pamatotu lēmumu pieņemšanai.

Ņemot vērā nepieciešamību pašvaldību budžeta līdzekļus mērķtiecīgāk novirzīt attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem un projektiem, tika izstrādāts metodiskais materiāls attīstības un budžeta plānošanas procesu sasaistei. Lai nodrošinātu kopienu aktivitāšu ciešāku sasaisti ar pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem, tādā veidā koordinējot teritorijā plānotās rīcības un projektus, tika sagatavots metodiskais materiāls vietējo rīcību grupu attīstības stratēģiju izstrādei.

Uzsākot projektu, tika identificēta nepietiekami koordinēta piekrastes telpiskā attīstība, tai skaitā infrastruktūras attīstības plānošana. Līdz ar to projekta ietvaros tika izstrādāts Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei, lai nodrošinātu koordinētu piekrastes telpisko attīstību, t.sk. ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gadam atbalstu.

Kā izaicinājums tika noteikta nepietiekama sabiedrības iesaistīšanās plānošanas procesā un attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. Lai to risinātu, projekta ietvaros notika gan kopienu apmācību programma kopienu līderu aktivizēšanai, gan arī nākotnes pilsētas semināri radošo ideju identificēšanai un attīstībai.

Kopumā projekta ietvaros īstenoti vairāki pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumi starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm, kas stiprinājušas Latvijas un Norvēģijas reģionu un pašvaldību partnerattiecības.

Projekta aktivitātēs iesaistījās gandrīz visas Latvijas pašvaldības. Projekta dalībnieki norādīja, ka šādas aktivitātes nepieciešams turpināt arī nākotnē, jo institucionālās kapacitātes stiprināšana ir pastāvīgs process, kas jānodrošina regulāri.

Noslēdzoties projektam, VARAM aicina Latvijas plānošanas reģionus un pašvaldības turpināt savstarpējās pieredzes apmaiņu, turpinot projekta ietvaros uzsāktās iniciatīvas, lai kopīgiem spēkiem panāktu labvēlīgās pārmaiņas reģionos.

Vairāk par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un izstrādātajiem materiāliem iespējams uzzināt: http://ieej.lv/j5tel.

Papildus informācija:
Laura Dimitrijeva
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Reģionālās politikas departamenta vecākā konsultante
E-pasts: laura.dimitrijeva@varam.gov.lv
Tālr. 67026493

*Projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002) finansēts un īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros