NFI projekts
logo medium

Kopienu apmācības programmas ietvaros projekta partneris biedrība „Urban Institute” turpina organizēt kopienu apmācību seminārus, t.sk. viens no tiem paredzēts Vārkavā, 26.-28.martā.

Kopienu attīstības pamatā ir teritoriāli vai uz ieinteresētības pamata saskaņota kopienas rīcība, kas ir pašreģenerējoša un spējīga apzināt savas vajadzības un prioritātes, un īstenot tās. Ciemu attīstības plāni sniedz skaidri formulētu iedzīvotāju redzējumu par konkrētās teritorijas attīstības iespējām un investīciju projektiem, sekmē kvalitatīvu un aktīvāku sabiedrības līdzdalību pašvaldības attīstības plānošanā un garantē lielāku sabiedrības ieinteresētību īstenot pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus

Seminārs sastāv no sekojošām darba sesijām:
 

  • Sesija 1 (Līdz 26. marta 21:00) „Ciema attīstības nākotnes hipotētiska scenārija izstrāde”: Darba sesijā, dalībnieki, balstoties uz dotiem faktiem par vietu, izstrādā aprakstu (vizualizējamu un analizējamu) par apdzīvotas teritoriālas vietas attīstības vīziju konkrētā laikā. 
  • Sesija 2 „Ciema attīstības vizionēšana” (27. Marts 09:00-10:30): Darba sesijā, apmācību dalībnieki moderētās darba grupās analizēs citu apmācību dalībnieku piedāvāto skatījumu par izstrādātu ciema attīstības vīziju konkrētā laikā kā rezultātā apmācību dalībnieki iepazīsies ar sabiedrības iesaistes tehniku ar kuras palīdzību ir iespējams noteikt aktivitātes, kuras ciema iedzīvotājiem ir pieņemamas savas vietas attīstībai un kuras nē. Sesijas laikā, dalībnieki spēs arī iepazīties ar dažādu attīstības scenāriju konsekvencēm.
  • Sesija 3 „Teorija par ciema attīstības plāna izstrādi” (27.marts 11:00-12:30): Darba sesijā, apmācību dalībnieki iepazīstināti ar ciema attīstības plānu izstrādes teoriju- mērķa definēšanu, plānošanu, iedzīvotāju iesaisti, īstenošanu, uzraudzību utt.
  • Sesija 4  „Ciema attīstības sākumpunkts” (27. Marta 13:30- 17:00): Darba sesijā, apmācību dalībnieki iepazīsies ar dažādām tehnikām, kā noteikt nepieciešamo informāciju, lai uzsāktu darbu pie attīstības plānošanu. Dalībnieki noskaidros ciema attīstībai būtiskos faktorus un praksē ar fotogrāfijas metodes palīdzību izstrādās ciema attīstībai nepieciešamos stiprās un vājās puses.
  • Sesija 5 „Ciema attīstības mērķis - tā definēšana” (28. Marts 09:00- 10:30): Darba sesijā apmācību dalībnieki prezentēs ciema attīstības stiprās puses un vājās puses un kopīgi vienosies par metodi, kā, balstoties uz iegūto informāciju, iepriekšējās apmācībās iegūtajām zināšanām (tai skaitā Vajadzību identifikāciju) definēs ciema attīstības mērķis.
  • Sesija 6 „Ciema attīstības plānošanas - turpmākās darbības” (28. Marts 11:00- 12:30): Darba sesijā apmācību dalībniekiem būs iespēja vienoties par turpmākā darba plāna izstrādi, ciema attīstības plāna izstrādei, kas palīdzēs sasniegt mērķi un identificēs gan ieviešanas uzraudzības kritērijus, kā arī ciema attīstības plāna ieviešanas uzraudzības mehānismus.


Vairāk par apmācību programmu un semināriem iespējams uzzināt šeit.