Interreg

2021.gada 23.septembrī DigiBEST projekta ietvaros norisinājās ceturtā iesaistīto pušu sanāksme, kuras mērķis bija iepazīstināt ar DigiBEST projekta Biznesa digitālās Ceļa kartes (Ceļa karte) izstrādes statusu, sniedzot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) priekšlikumus plānotajām darbībām, kas būtu jāveic, lai risinātu DigiBEST projekta Reģionālajā pētījumā un Salīdzinošajā novērtējumā identificētās problēmas.  Projektā iesaistītās puses tika aicinātas piedalīties diskusijā un apspriest izvirzītos priekšlikumus.  

DigiBEST projekta  Ceļa kartes mērķis ir parādīt procesu, kā nonākt līdz Rīcības plānam, aprakstot izaicinājumus vai problēmas, kas saistītas ar Politikas instrumenta (ERAF programma “Izaugsme un nodarbinātība” – darbības programmas ERAF līdzekļu izmantošanai, 3.prioritārā virziena prioritāte “Uzlabot MVU konkurētspēju”) uzlabošanu; plānotās darbības, kas jāveic, lai risinātu identificētās problēmas; paredzamo praktisko un politisko ietekmi, kas panākta, īstenojot Ceļa kartē norādītās aktivitātes. 

Biznesa digitālās ceļa kartes identificēto Latvijai vēlamo aktivitāšu piedāvājums.

 

Izaicinājums vai problēma, kas saistīta ar Politikas instrumentu uzlabošanu

     
 

Plānotās darbības, kas jāveic, lai risinātu identificētās problēmas

 
       

Labās prakses piemēri

Paredzamā praktiskā un politiskā ietekme, kas panākta īstenojot plānotās darbības

       

Informācijas sadrumstalotība

Vienotas platformas izveidošana vai jau esošas platformas papildināšana vai jau izstrādātas platformas restaurēšana

Digital Austria (AT)

Business space (PT)

Citizen`s Shop (PT)

ERAF programma “Izaugsme un nodarbinātība” – darbības programmas ERAF līdzekļu izmantošanai, 3.prioritārā virziena prioritāte “Uzlabot MVU konkurētspēju”.

Uzņēmumu neizpratne, zināšanu trūkums

Brieduma tests, kam seko individuālās konsultācijas un atbilstošas mācības;

Digitālās transformācijas rokasgrāmata, kas paredzēta MVU

Gudra Latvija (LV)

“Digital Advisors” programme (SP)

TICCAMARAS (SP)

Punto impresa digitale - digital Business points (PIDs) (IT)

Priekšlikumi no MVU aptaujas rezultātiem

Līdzfinansējums praktisko iemaņu apgūšanai

Konsultācijas, mācības uzņēmumos vai individuālās konsultācijas

Industry 4.0 initiative (PT)

Digital Pro Bootcamps (AT)

Sanāksmes laikā DigiBEST projektā iesaistītās puses izteica atbalstu iniciatīvas - biznesa vides vienotas platformas izveidei un uzsvēra  individuālo konsultāciju nozīmi, lai mazinātu informācijas sadrumstalotību un veicinātu uzņēmēju interesi digitālās transformācijas ieviešanai uzņēmējdarbībā.

Mairita Pauliņa, Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāja, ieteica nākotnē organizēt individuālas konsultācijas, lai raisītu uzņēmēju domāšanu digitālajā virzienā. M.Pauliņa uzskata, ka uzņēmēji vienotajā platformā vēlētos redzēt ne tikai digitālos risinājumus, bet arī finansējuma iespējas u.c. aktivitātes vienkopus, kas veicinātu  uzņēmēju digitālo transformāciju un atvieglotu informācijas meklēšanu.

Dace Grīnberga, Rīgas plānošanas reģiona, reģionālās attīstības koordinācijas nodaļas centra vadītāja, uzskata, ka vienotas platformas darbība ir ļoti būtiska, lai tiem, kas sniedz konsultāciju, būtu informatīvais resurss, kur ātri atrast informāciju. Lai konsultētu, ir jābūt ļoti plašām zināšanām, ne tikai par digitālajām prasmēm, bet ir jāpārvalda visdažādākā informācija.

Līga Miķelsone, Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja, norādīja uz Latvijas investīcijas attīstības aģentūras platformu www.business.gov.lv, minot, ka būtu labi, ja tiktu izveidota vienota platforma, neveidojot sadrumstalotību pieejamo platformu ziņā.

Liene Strazdiņa, VARAM Digitālo prasmju veicināšanas projektu nodaļas vadītāja, uzsvēra, ka vienota platforma ir būtiska, lai iedzīvotājiem un uzņēmējiem informācija būtu pieejama vienkopus. Tāpat L. Strazdiņa ieteica apdomāt mācības veidot arī video formātā, kur klāt ir īsa video formāta reklāma, lai 30 sekundēs radītu priekšstatu par mācībās ietvertajām tēmām un ieinteresētu uzņēmējus vai iedzīvotājus tajās piedalīties vai noskatīties (video formāta gadījumā).

Gunta Arāja, Izglītības un zinātnes ministrijas Departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā, izteica ideju par vienota tālruņa numura izveidi, ar kura starpniecību uzņēmējs varētu saņemt atbildes uz sev interesējušiem jautājumiem.

Ar visām projekta aktualitātēm vari iepazīties šeit: http://www.interregeurope.eu/digibest/news/