2021.gada 3.novembrī DigiBEST projekta (turpmāk – projekts) ietvaros norisinājās piektā iesaistīto pušu darba grupas sanāksme, kuras mērķis bija iepazīstināt ar projekta Biznesa digitālajā ceļa kartē (turpmāk - Ceļa karte) izvirzītajām  aktivitātēm un aicināt iesaistītās puses piedalīties to izvērtēšanā un diskusijā. 

Sanāksmes sākumā Prof. Dr. Ramona Rupeika – Apoga, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes, Finanšu un Grāmatvedības nodaļas vadītāja prezentēja Latvijas Universitātes 2021.gada pētījuma pārskatu par MVU digitālo transformāciju Latvijā. 

Galvenie secinājumi: 

  • Digitālās transformācijas process MVU vidū ir agrīnā attīstības stadijā; 
  • MVU būtiski atpaliek no lielajiem uzņēmumiem visās digitālo tehnoloģiju izmantošanas jomās; 
  • Galvenie šķēršļi MVU digitālajā transformācijā nav tehnoloģijas vai cilvēki, bet finanses; 
  • Latvijas MVU ir vitāli nepieciešams publiskais atbalsts (uzņēmumu tiešais finanšu atbalsts, nodokļu atvieglojumi, pētījumu īstenošanas atbalsts uzņēmumu līmenī u.c.). 

Pēc Prof.Dr.Ramonas Rupeikas – Apogas prezentācijas, iesaistītās puses tika iepazīstinātas ar projekta Ceļa kartē ietvertajām aktivitātēm un tās ieguvumiem:

Ceļa kartes aktivitātes

Kā viena no aktivitātēm, kas tika izvirzīta DigiBEST Latvijas salīdzinošajā novērtējumā un iesaistīto pušu diskusijās, bija  vienotas platformas uzņēmējiem izveide. Iesaistītās puses uzsvēra, ka vienotai platformai ir jābūt ilgtspējīgai, ar plaši pieejamu un viegli saprotamu informāciju. Izveidojot jaunu platformu DigiBEST projekta ietvaros, tai būtu īstermiņa nozīme, jo noslēdzoties projektam, tiktu slēgta arī platforma. Pamatojoties uz iepriekš minēto, tika uzrunāta Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, kuras pārvaldībā ir jaunizveidota (atklāta 2021.gada septembrī) valsts platforma – www.business.gov.lv

LIAA Komunikācijas un informācijas departamenta platformas attīstības vadītāja Jekaterina Vanaga sanāksmes laikā  iepazīstināja ar platformas www.business.gov.lv mērķiem un iespējām. J. Vanaga norādīja, ka platformu varētu papildināt un veidot kā vienotu  informācijas platformu uzņēmējiem. Vienlaikus, sarunās ar iesaistītajām pusēm, izkristalizējās, ka būtu nepieciešams izveidot Zināšanu banku, kas būtu kā dažādu, jau esošu video materiālu, informatīvu bukletu un citu materiālu krātuve, kas saistīti ar digitālo rīku un prasmju apguvi un, kuri šobrīd atrodas dažādās īpašnieku vietnēs un nav viegli atrodami. J. Vanaga uzsvēra, ka pastāv iespēja Zināšanu banku izvietot platformā www.business.gov.lv, sadaļā “Materiāli”.

Gunta Arāja,  Izglītības un zinātnes ministrijas departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā norādīja, ka Atveseļošanās un noturības mehānisma ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija izstrādās mācību platformu, kurā būtu iespējams veidot sadaļu, kur citas iestādes varēs publicēt informatīvos materiālus, video lekcijas u.tml., t.i. veidot zināšanu banku. 

Ierosinājums par mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) digitālās transformācijas (DT) atpazīstamību ir radies un apspriests individuālajās sarunās ar iesaistītajām pusēm. Šis ierosinājums ir guvis iesaistīto pušu atzinību, izceļot iespēju sasniegt plašu MVU skaitu, iepazīstinot tos ar DT iespējām, ieguvumiem un pirmajiem soļiem DT. Anita Zimele, Ekonomikas ministrijas (EM) Nozaru politikas departamenta direktore norādīja, ka EM ir gatava uzņemties izveidot darba grupu, lai uzsāktu vienotās identitātes izstrādes virzību. Liene Strazdiņa, VARAM Digitālo prasmju veicināšanas projektu nodaļas vadītāja, uzsvēra, ka ir svarīgi vienoto identitāti veidot nozares ministrijai, savukārt iesaistītās puses atbalsta vienotās identitātes popularizēšanu, tādejādi arī veicinot e-risinājumu atpazīstamību. 

DigiBEST projekta Biznesa Digitālajā ceļa kartē ir ietvertas sešas aktivitātes, bet uz Rīcības plānu (viena vai vairākas aktivitātes, kas iekļautas Ceļa kartē) tiek virzītas 3 aktivitātes, kas viena otru papildina – vienotas platformas uzņēmējiem izveide vai jau esošas platformas uzņēmējiem papildināšana, zināšanu bankas izveide un MVU DT atpazīstamības izstrāde. Pārējās aktivitātes Rīcības plānā netiks ietvertas, jo, izvērtējot iesaistīto pušu diskusijas un ieteikumus, radās secinājumi, ka pārējās aktivitātes jau tiek īstenotas vai to īstenošanai nebūtu nozīmes. 

Ar visām projekta aktualitātēm vari iepazīties šeit: http://www.interregeurope.eu/digibest/news/