NFI projekts
logo medium

2014.gada 21.novembrī Dundagā norisināsies seminārs, kurā Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) un Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas dalībnieki spriedīs par piekrastes attīstības jautājumiem.

Semināra mērķis ir vienoties par ciešāku pašvaldību un valsts institūciju sadarbību Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes (Piekraste) attīstībai,  sagatavojot un īstenojot uz Piekrasti specifiski attiecināmās Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda aktivitātes, ar Norvēģijas finanšu instrumenta finansiālo atbalstu izstrādājot Piekrastes publiskās infrastruktūras tematisko plānojumu, kā arī pārņemot publiskos ūdeņus/pludmali pašvaldību valdījumā.

Par ES fondu apguves iespējām stāstīs pārstāvji no Kultūras ministrijas, Zemkopības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM). VARAM pārstāvji semināra dalībniekus informēs par Valsts līmeņa ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādāšanu Baltijas jūras piekrastei un kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību - par nesen pieņemto Zemes pārvaldības likumu.

Seminārs tiks līdzfinansēts no Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3.-24/NFI/INP-002)  4.aktivitātes „Valsts līmeņa ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādāšana Baltijas jūras piekrastei” līdzekļiem.