Lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar projekta “Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” mērķi, aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem, 2014. gada 26. novembrī norisinājās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizēta Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” projektu atklāšanas konference.

Konferences ietvaros tika diskutēts par aktuālajiem Latvijas klimata politikas jautājumiem, turpmāko klimata politikas veidošanas attīstību un tās pilnveidošanas iespējām, kā arī par projektā jau paveikto un turpmāk plānoto.
 
Pasākumā piedalījās vietējie un ārvalstu projekta partneri, eksperti un zinātnieki, akadēmiskās un pārvaldes institūcijas, kuru darbs tieši vai netieši saistīts ar klimata pārmaiņām un pielāgošanos tām, nevalstiskās organizācijas, mediju pārstāvji un citi interesenti.
 
Konference tika finansēta no programmas “Nacionālā klimata politika” projekta „Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” līdzekļiem.

Konferences video materiāli: 

Projekta konferences prezentācijas aplūkojamas šeit.

1

1

1