NFI projekts

2016.gada 30.novembrī stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.111 „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumu grozījumi).

MK noteikumu grozījumi, atbilstoši Finanšu instrumenta biroja 2015.gada 13.oktobra lēmumam, paredz pagarināt projektu īstenošanas termiņu līdz 2017.gada 30.aprīlim. Tāpat arī MK noteikumu grozījumi ietver finansējuma pārdali programmas iepriekš noteikto projektu vidū 27 372 euro apmērā un no programmas papildu pasākumiem pārdali uz divpusējās sadarbības fondu 30 000 euro apmērā, kas dod iespēju projektu īstenotājiem organizēt jaunas aktivitātes, atbalstot zināšanu un labās prakses nodošanu, kā arī veicinot sadarbību Norvēģijas un Latvijas institūciju vidū.

Papildus iepriekš minētajam, MK noteikumu grozījumi paredz precizēt programmas divpusējās sadarbības fonda īstenošanas nosacījumus, papildinot ar starptautiskām organizācijām institūciju loku, kuras var piedalīties divpusējās sadarbības fonda pasākumu īstenošanā. Tāpat arī tiek mazināts administratīvais slogs, atvieglojot prasības divpusējās sadarbības fonda pieteikumu sniedzējiem attiecībā uz plānoto izdevumu saskaņošanu, jo ar MK noteikumu grozījumiem tiek svītrots nosacījums, ka pasākuma pieteicējam pēc pieteikuma apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas vēl papildus jāsaskaņo ar programmas apsaimniekotāju plānotie izdevumi.
Iepazīties ar jauno MK noteikumu regulējumu iespējams šeit.