NFI projekts
logo medium

Līdz 22.decembrim ikviens var piedalīties Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un attīstības programmas 2014.-2020.gadam dokumentu 1.redakcijas publiskajā apspriešanā. Komentārus un ierosinājumus iespējams iesniegt gan elektroniski, gan 17. un 18.decembrī piedalīties sabiedriskajās apspriedēs Aizkrauklē un Jelgavā.
 

Izstrādātā stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Savukārt programma ir ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes, to īstenošanai paredzētais pasākumu kopums un īstenošanas uzraudzības kārtība. Tāpat abiem dokumentiem izstrādāta kopīga sadaļa - esošās situācijas raksturojums, kurā raksturota un analizēta reģiona un tajā ietilpstošo pašvaldību attīstība, noskaidrotas reģiona attīstības tendences, problēmas un izaugsmes iespējas.

Visi izstrādātie dokumenti pieejami ZPR mājas lapā.

Lai precīzāk definētu stratēģijas un programmas prioritātes un uzsvarus, ZPR aicina Zemgales pašvaldības, reģiona iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām un redzējumu piedalīties Zemgales attīstības plānošanā, piedalīties abu dokumentu 1.redakciju publiskajā apspriešanā.

Stratēģijas un programmas 1.redakciju sabiedriskās apspriedes notiks 17.decembrī plkst.11 Aizkraukles bibliotēkā (Lāčplēša ielā 3) un 18.decembrī plkst.11 Jelgavas novada sēžu zālē (Pasta ielā 37). Savukārt elektroniski savus ierosinājumus iespējams iesniegt līdz 22.decembrim, ZPR mājas lapā lejupielādējot aptaujas anketu un aizpildītu iesniedzot vai nu pa pastu (Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības nodaļai, Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV3001) ar norādi “Publiskajai apspriešanai” vai nogādājot ZPR Attīstības nodaļā, vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi zpr@zpr.gov.lv.

Stratēģijas un programmas 1.redakcijas izstrādātas Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projektā Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”.