2015. gada 6. – 7. oktobrī Oslo norisinājās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” ietvaros finansēts pieredzes apmaiņas pasākums, kuru organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar Norvēģijas Vides aģentūru (turpmāk – Aģentūra).

2015. gada sākumā VARAM uzsāka darbu pie Jūras telpiskā plānojuma Latvijas Republikas teritoriālajiem un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņiem izstrādes, kas norit projekta “Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” (turpmāk – Projekts) ietvaros. Šāda veida plānošanas dokuments Latvijā tiek izstrādāts pirmo reizi, tādēļ nozīmīgi ir iegūt zināšanas un pārņemt citu valstu pieredzi šādu dokumentu izstrādē. 

Pieredzes apmaiņas pasākuma mērķis bija Aģentūras zināšanu pārnese Latvijas ekspertiem par Jūras plānojuma izstrādes procesu un tā ieviešanas mehānisma izveidi. Pasākumā piedalījās 8 dalībnieki no Latvijas, kas pārstāvēja VARAM, biedrību “Baltijas Vides forums”, Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, un 7 dalībnieki no Norvēģijas, kas pārstāvēja Aģentūru un Norvēģijas Klimata un vides ministriju.

1 

Pasākuma ietvaros Aģentūras speciālisti dalījās savā pieredzē un zināšanās par integrēto jūras apsaimniekošanas plānu izstrādi Norvēģijā, kas aizsākās 2009. gadā, un tiks pilnībā ieviesta 2021. gadā, kā arī par starpnozaru sadarbību ministriju un aģentūru līmenī, tiesisko regulējumu, jūras un piekrastes savstarpējās sasaistes nodrošināšanu, uzsverot ekosistēmu pieeju un valstij svarīgās tautsaimniecības jomas: naftas un gāzes ieguvi, kuģošanu, zivsaimniecību, ārzonas vēja parkus. Norvēģu speciālisti tika iepazīstināti ar Latvijas jūras telpiskās plānošanas sistēmu, tās veidošanas un ieviešanas posmiem, kā arī Jūras telpiskā plānojuma izstrādes gaitu, jūras telpas izmantošanas stratēģiskajiem scenārijiem un ekosistēmas pieejas pielietošanu plānojuma izstrādē.

Tā kā pasākums notika Projekta ietvaros, un jūras plānošanā liela nozīme ir klimata pārmaiņu ietekmēm gan uz ekosistēmām un sugām, gan tautsaimniecības sektoriem, tad norvēģu speciālisti un Latvijas eksperti dalījās savā pieredzē klimata risku izvērtējumā, politikas un lēmumu pieņemšanas procesā, zinātnieku iesaistē un pētījumu rezultātu izmantošanā, nodrošinājumā ar datiem un finansēm, atbildības sadalījumu. Jāatzīmē, ka Norvēģijā pielāgošanās klimata pārmaiņām problemātika lielā mērā ir pašvaldību atbildības joma, jo saistīta ar praktiskiem risinājumiem uz vietas.

Apmainoties pieredzēm, starp Latvijas un Norvēģijas speciālistiem raisījās produktīvas sarunas un diskusijas, kā arī tika nodibināti kontakti turpmākai sadarbībai.

1

Pasākums tika finansēts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Divpusējās sadarbības fonda līdzekļiem.

Pasākumā sniegtās prezentācijas pieejamas šeit.