2020. gada 5. jūnijā izsludināts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. ‑ 2021. gada perioda programmas „Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” atklātais konkurss „Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” vēsturiski piesārņoto vietu sanācijai.

Atklātā konkursa mērķis ir atbalstīt vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju, lai panāktu augsnes, grunts, pazemes vai virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanos, atjaunotu un uzlabotu vides kvalitāti piesārņotajās vietās un ap tām, kā arī novērstu apdraudējumu iedzīvotāju veselībai un videi.

Atklātā konkursa ietvaros tiks atbalstīti tikai tādi projekti, kuros paredzēts attīrīt vēsturiski piesārņotas vietas, kur nav iespējams piemērot principu „piesārņotājs maksā”, jo par piesārņojuma radīšanu atbildīgā persona vairs neeksistē, kā arī nav tieša šādas personas saistību un pienākumu pārņēmēja un valsts vai pašvaldības institūcijas nevarēja novērst šāda piesārņojuma rašanos. Kas nozīmē, ka tiks atbalstīta tāda piesārņojuma sanācija, kas izveidojies līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai, bet bijušajos militārajos objektos līdz 1994. gada augustam.

Projekta iesnieguma iesniedzējs ir pašvaldība, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, ostas pārvalde vai speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, kuras pārziņā ir osta.

Atklātā konkursa ietvaros kopējais projektiem pieejamais programmas līdzfinansējums ir 11 000 000 euro. Vienam projektam minimālais pieejamais programmas līdzfinansējums ir 1 000 000 euro, savukārt maksimālais pieejamais programmas līdzfinansējums ir 4 350 000 euro.

Pieteikšanās atklātajam konkursam ilgs no 2020. gada 5. jūnija līdz 7. decembrim. Apstiprinātos projektus varēs uzsākt īstenot 2021. gada vasarā un īstenošanas termiņš un izmaksu attiecināmības periods nevarēs pārsniegt 2024. gada 30. aprīli.

Plašāka informācija par atklātā konkursa projektu iesniegumu atlases un citiem saistošajiem dokumentiem pieejama VARAM mājaslapā.