Projektu konkurss

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes lēmumu, izsludina projektu konkursu aktivitātē "Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana" dabisko zālāju (ES nozīmes aizsargājamo biotopu) atjaunošanas aktivitāšu īstenošanai.

Konkursa mērķis ir finansēt pasākumus, kuru ietvaros tiktu īstenotas dabisko zālāju (ES nozīmes aizsargājamo biotopu) atjaunošanas aktivitātes sekojošās teritorijās:

  • dabas parki: “Abavas senleja”, “Aiviekstes paliene”, “Dvietes paliene”, “Daugavas ieleja”, “Engures ezers”, “Kuja”, “Ogres ieleja”, “Pape”, “Piejūra”, “Salacas ieleja”, “Sauka”, “Silene”, “Svētes paliene”;
  • dabas liegumi: “Ances purvi un meži”, “Ābeļi”, “Blažģa ezers”, “Burtnieka ezera pļavas”, “Dubnas paliene”, “Eglone”, “Sventājas upes ieleja”, “Diļļu pļavas”, “Burgas pļavas”, “Durbes ezera pļavas”, “Gudenieki”, “Lielupes grīvas pļavas”, “Lielupes palienes pļavas”, “Lubāna mitrājs”, “Mugurves pļavas”, “Randu pļavas”, “Rūjas paliene”, “Sātiņu dīķi”, “Sitas un Pededzes paliene”, “Svētes ieleja”, “Ventas ieleja”, “Ventas un Šķerveļa ieleja”, “Vidusburtnieks”, “Vidzemes akmeņainā jūrmala”;
  • aizsargājamo ainavu apvidus: “Augšdaugava”, “Augšzeme”, “Kaučers”, “Veclaicene”, “Vestiena”, “Ziemeļgauja”;
  • nacionālie parki: “Gaujas nacionālais parks”, “Ķemeru nacionālais parks”, “Rāznas nacionālais parks”, “Slīteres nacionālais parks”.
  • un citas teritorijas, vismaz 5 ha (viena lauka platībai ir jābūt vismaz 1 ha), ja daļa platību (ne mazāk kā 50%) ir ārpus iepriekš uzskaitītajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, bet ir vienā lauku blokā (atbilstoši Lauku atbalsta dienesta Lauku reģistra datiem) vai laukā, kas nav lauku bloks.  

Projektam pieteiktajām atjaunojamajām platībām jāatbilst vienai no sekojošām pazīmēm:

  1. platība ir vērtējama kā esošs bioloģiski vērtīgs zālājs, kas ir zemā kvalitātē un kam nepieciešami kvalitāti uzlabojoši pasākumi;
  2. platība ir vērtējam kā potenciāli bioloģiski vērtīgs zālājs.

Konkursā kopējais pieejamais finansējums  ir 225 000 eiro Viena projekta attiecināmo izmaksu maksimālais kopējais apjoms no Fonda līdzekļiem nedrīkst pārsniegt  2 500 eiro uz hektāru.

Projekta iesniedzējs var būt juridiska persona vai privātpersona, zemes/platību īpašnieks (kas Valsts ieņēmumu dienestā ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību) vai juridiska persona, zemes apsaimniekotājs, kuras valdījumā vai turējumā esošā īpašumā tiks īstenotas projekta aktivitātes un/vai kura uz projekta īstenošanas laiku ir noslēgusi vienošanos ar zemes īpašnieku par projekta atbalstāmo aktivitāšu īstenošanu, kurā netiek veikta un netiek plānota saimnieciskā darbība, tiks īstenotas projekta aktivitātes.

Projekta īstenotājam jānodrošina pašu ieguldījums ne mazāk kā 10% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2022.gada 23.decembrim.

Projektu konkursa nolikums un to pielikumi elektroniski ir pieejami www.vraa.gov.lv sadaļā “LVAF projektu konkursi" – https://www.vraa.gov.lv/lv/projektu-konkursu-nolikumi