NFI projekts
logo

Projekta 2.aktivitātes „Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes uzlabošana” ietvaros tikai sagatavots ziņojums par mazo un vidēji lielo pilsētu problemātiku un izaugsmes potenciālu gan Eiropas Savienības, gan Latvijas mērogā. Ziņojumā ir apzinātas mazo un vidējo pilsētu attīstības tendences un iespējas, kas tiks ņemtas vērā, izstrādājot teritoriju attīstības plānošanas dokumentus un plānojot atbilstošus atbalsta pasākumus pilsētu attīstībai.

Ziņojuma mērķis bija apzināt mazo un vidēji lielo pilsētu izaicinājumus, priekšnosacījumus ekonomiskai attīstībai un piedāvāt rekomendācijas, kā dažādos pārvaldes līmeņos būtu iespējams uzlabot un veicināt mazo un vidēji lielo pilsētu izaugsmi, t.sk. pozitīvi ietekmējot apkārtējo lauku teritoriju attīstību. Balstoties uz Eiropas Savienības un Latvijas atsevišķo mazo un vidējo pilsētu izvērtējumu, ziņojumā tiek uzsvērta vietējo pašvaldību kapacitātes un kopienu iesaistes teritorijas attīstības plānošanā nozīme.

Ņemot vērā to, ka Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gada pirmajā pusē reģionālās politikas jomā īpašā prioritāte bija mazo un vidējo pilsētu attīstības jautājumi, ziņojuma rezultāti tika ņemti vērā arī Rīgas deklarācijas „Ceļā uz ES Pilsētprogrammu” sagatavošanā. Rīgas deklarācija tika pieņemta neformālajā ES ministru sanāksmē par teritoriālās un pilsētu attīstības jautājumiem (Rīgā, 10.jūnijā, 2015.gadā). 

Tādēļ uzskatāms, ka šis projekta rezultāts ne tikai kalpos par nozīmīgu informācijas avotu teritorijas attīstības plānošanā reģionālajā un vietējā līmenī, bet arī atstās ietekmi uz attīstības plānošanu un atbalsta pasākumu plānošanu arī Eiropas Savienības mērogā. 

Ar ziņojumu iespējams iepazīties šeit