2015. gada 6. novembrī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā ‘’Torņkalns’’ Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” 3. aktivitātes ietvaros tika organizētas Konsultācijas par Klimata pārmaiņu samazināšanas politiku Latvijā. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku gan no valsts institūcijām, gan nevalstiskajām organizācijām.

1 
Foto: Pasākumu atklāja Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola.

Galvenais uzsvars pasākumā tika likts uz darbu paralēlās grupās – enerģētika (bez transporta), rūpnieciskie procesi un produktu lietošana, transports, lauksaimniecība, atkritumu apsaimniekošana un zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība (ZIZIMM). Pēc diskusiju noslēguma tika prezentētas katras grupas galvenās atziņas. Kopumā klātesošie atzina, ka ir svarīgi runāt par šo jautājumu un laicīgi sāk domāt par nākotnes mērķiem. Tika identificēti arī vairāki pasākumi klimata pārmaiņu samazināšanai katrā nozarē, tomēr vairākkārt tika uzsvērts, ka galvenais izaicinājums ir realizēt tādus pasākumus, kas ir izmaksu efektīvi un netraucē tautsaimniecības attīstībai.
 
1
Foto: Klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse iepazīstina ar pašreizējo klimata politikas situāciju Latvijā.

1 
Foto: Norit diskusijas ZIZIMM darba grupā.

Semināra dienas kārtība  pieejama šeit: [agenda]

Tematisko darba grupu prezentācijas pieejamas šeit: [pdf]