Preses relīzes
Rīga, 2020.gada 9.aprīlī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) parakstījis EiropasSavienības (ES) ambiciozo valstu grupas sagatavoto kopīgo paziņojumu, ar kuru Latvija pievienojas tām valstīm, kas iestājas par COVID-19 radītās krīzes apkarošanu un ekonomikas stabilizēšanu ar Zaļā kursa (Green Deal)sniegtajām iespējām, tādējādi turpinot virzību uz klimatneitralitāti*.

Lai risinot COVID-19 radītos globālos un nacionālos izaicinājumus, netiktu aizmirsts par vides un klimata jautājumiem, Dānija, uzrunājot un iesaistot citas iepriekš ambiciozu klimata politiku atbalstošās valstis, sagatavoja kopīgu paziņojumu par Eiropas Zaļā kursa nozīmīgumu, plānojot dažādus ekonomikas stimulus ekonomikas atlabšanai pēc COVID-19. Paziņojumu parakstījušas 11 ES dalībvalstis (t.sk. Austrija, Itālija, Spānija, Francija, Zviedrija u.c.).

Ar šo vēstījumu paziņojumu parakstījušās dalībvalstis aicina Eiropas Komisiju izmantot Eiropas Zaļo kursu kā vienu no Eiropas Savienības ekonomikas atveseļošanās iespējām, saglabājot tajā izvirzītos mērķus un prioritātes. Eiropas Zaļais kurss ir jauna ES izaugsmes stratēģija, kas var palīdzēt ekonomiku stimulam un radīt jaunas darba vietas, vienlaikus paātrinot zaļo pāreju izmaksu efektīvā veidā. Eiropas Zaļais kurss piedāvā ceļa karti, kas palīdzēs veikt pareizās izvēles, atbildot uz ekonomikas krīzi, vienlaikus veicinot ES pāreju uz ilgtspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku.

Ministrs Juris Pūce: “Vēstījums adresēts Eiropas Komisijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm kā pamudinājums izmantot Eiropas Zaļajā kursā noteiktās prioritātes un rīcības virzienus par pamatu ES ekonomikas atlabšanai un investīcijām. Lai mazinātu COVID-19 radītās ekonomiskās krīzes sekas, Zaļais Kurss sniegs iespējas stimulēt ekonomiku, veicinās ekonomikas atveseļošanos, jaunu darba vietu radīšanas iespējas un investīcijas dažādos klimatam draudzīgos risinājumos.”

Zaļais kurss ir jauna ES izaugsmes stratēģija, lai radītu taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā siltumnīcefekta gāzu (SEG) neto emisijas 2050. gadā samazinātos līdz nullei. Tās mērķis ir arī aizsargāt, saglabāt un stiprināt ES dabas kapitālu un aizsargāt iedzīvotāju veselību un labbūtību no vides apdraudējumiem un ietekmes.

Zaļā kursa investīciju plāns paredz palielināt ieguldījumus ilgtspējīgas mobilitātes, atjaunojamās enerģijas, kā arī ēku energoefektivitātes jomā un veicināt tehnoloģisko attīstību bioloģiskās daudzveidības un aprites ekonomikas jomā.

*Klimatneitralitāte ir situācija, kad saimnieciskā darbība un patēriņš neatstāj negatīvu ietekmi uz klimatu. Klimatneitralitātes sasniegšanu raksturo SEG līdzsvars, proti, visu emisiju samazināšana un nesamazināmo emisiju kompensēšana ar to piesaisti augos (g.k. mežos) vai uztveršanu un uzglabāšanu zem zemes.

Papildu informācija:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 20200305; 67026533, 
e-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv