jtp

Š.g. 31. janvārī noslēdzas Jūras telpiskā plānojuma (JTP) 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana, kuras ietvaros sabiedrības pārstāvji tika aicināti iesniegt komentārus, ieteikumus vai iebildumus par plānojumu un tā ietekmju novērtējumu. Sabiedriskās apspriešanas laikā norisinājās arī četras reģionālās sanāksmes, kurās interesenti, eksperti un nozaru pārstāvji varēja klātienē diskutēt par plānojumā noteikto.


Lai plašākai sabiedrībai skaidrotu jūras telpiskā plānojuma nepieciešamību un tā izstrādes procesu, plānojuma izstrādes ietvaros ir izveidots videomateriāls un izstrādātas informatīvas faktu lapas.

Videomateriāls pieejams šeit!

Faktu lapas pieejamas šeit!

Jūras telpiskā plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts un papildus informācija ir pieejama:

http://jurasplanojums.net/
/lat/darbibas_veidi/tap/lv/?doc=13487
https://twitter.com/jurasplanojums