Projektu konkurss
Dokumenti

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (LVAF) izsludina projektu konkursu “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt sadarbības projektu īstenošanu 2022. un 2023.gadā, lai radītu praktiski izmantojamus rezultātus vides aizsardzības politikas veidošanā un/vai īstenošanā.

Konkursā tiek atbalstītas aktivitātes, kas atbilst šādiem pamatkritērijiem:

  1. Vadlīniju, metodoloģijas, rekomendāciju, tehnoloģisko risinājumu izstrāde, pilnveidošana un ieviešana;
  2. Profesionālo zināšanu un prasmju attīstīšana / papildināšana;
  3. Datu ieguve, analīze un digitalizācija vides politikas veidošanai, ieviešanai un/vai rezultātu novērtēšanai;
  4. Līdzšinējās vides politikas rezultātu un labās prakses demonstrācijas projektu īstenošana;
  5. Uz specifiskām mērķgrupām vērsti informatīvi izglītojoši pasākumi par vides prasību ievērošanu;
  6. Pilotprojektu realizācija prioritārajās vides politikas jomās - ekosistēmu pakalpojumi, aprites ekonomika, adaptācija klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu mazināšanas risinājumi (t.sk., bet ne tikai, izstrādāt un testēt praktiskus risinājumus prioritāro vides problēmu risināšanai, labās prakses demonstrācijai un praktisku priekšlikumu sagatavošanai projekta rezultātos ieinteresētajām pusēm / tiešajiem lietotājiem);
  7. Dabas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izvērtējums - sociāli ekonomiskais pienesums;
  8. Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas līdz 2030.gadam īstenošanas aspekti.

Projekta aktivitātes īstenotājam ir jāievieš sadarbībā ar vienu no konkursa nolikumā noteiktajām projekta sadarbības iestādēm ne ilgāk kā līdz 2023.gada 30.septembrim. 

Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir 850 000 eiro. Maksimālais viena projekta finansējuma apjoms no fonda līdzekļiem – 60 000 eiro. Projektus iespējams iesniegt līdz 2022.gada 10.jūnijam.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi ir pieejami Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājas lapas sadaļā – Projektu konkursu nolikumi.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv .