Preses relīzes

Attels

Rīga, 2019.gada 25.februārī –Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce un ministrijas vadošās amatpersonas tikās ar OECD Vides direktorāta direktoru Dr. Rodolfo Laicī (Lacy), kurš ieradies vizītē Latvijā īstenotā Latvijas vides snieguma novērtējuma (Environmental Performance Review) ietvaros. Vizītes mērķis ir pārrunāt Latvijas vides politikas attīstību, līdzšinējos rezultātus un stratēģiskās prioritātes nākotnē, kā arī OECD sākotnējos secinājumus par Latvijas progresu vides mērķu īstenošanā un nepieciešamajiem pasākumiem nākotnē.

OECD Vides snieguma novērtējuma secinājumus un ieteikumus Latvijai plānots oficiāli publicēt un prezentēt maija beigās, kad Rīgā ieradīsies OECD ģenerālsekretārs Anhels Gurija (Gurria). Latvijas vides snieguma novērtējuma ietvaros padziļināti tiek analizēts progress virzībā uz aprites ekonomiku un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

OECD secinājumi par Latvijas vides sniegumu un rekomendācijas sniegs būtisku pienesumu Latvijas vides politikas turpmākajā izstrādē, valsts ilgtspējīgā attīstībā un pārejā uz aprites ekonomiku, kā arī sniegs ieguldījumu Latvijas Nacionālā attīstības plāna un Vides politikas pamatnostādņu izstrādē pēc 2020.gada, veicinot to atbilstību Latvijas starptautiskajām vides saistībām.

Papildu informācija

OECD ir starptautiska attīstīto valstu organizācija, kura atzīst demokrātiskas un brīva tirgus ekonomikas principus. Tās galvenais mērķis ir kopējās ekonomiskās situācijas un labklājības veicināšana OECD dalībvalstīs un partnervalstīs. Šobrīd organizācijā ir 36 dalībvalstis, kas kopumā veido 80% no globālās ekonomikas. Latvija par pilntiesīgu OECD dalībvalsti kļuva 2016.gada 1.jūlijā.

OECD izstrādā starptautiskas vadlīnijas un veic pētījumus, kas tās dalībvalstīm dod iespēju efektīvāk risināt tām interesējošos jautājumus dažādās nozarēs, OECD arī sniedz zināšanas un padomus, lai uzlabotu valsts rīcībpolitiku un pilnveidotu pārvaldību, tādejādi veicinot izaugsmi un labāku dzīves kvalitāti. OECD piedāvā platformu, kurā valdības, strādājot kopā un daloties pieredzē, meklē risinājumus dažādām attīstības problēmām.

OECD Vides snieguma novērtējuma process aizsākās ar 1991.gada 30.janvāra OECD Vides ministru sanāksmes lēmumu sistemātiskāk pārskatīt OECD valstu rezultātus vides jomā, lai novērtētu panākto progresu nacionālo un starptautisko vides saistību īstenošanā. To atbalstīja arī OECD Ministru padomes sanāksmes ietvaros 1991.gada 5.jūnijā.

Katrai OECD dalībvalstij vismaz reizi 6-7 gados tiek veikts tās vides snieguma novērtējums. Novērtējuma mērķis ir izvērtēt valstu progresu nacionālo un starptautisko vides saistību īstenošanā, veicināt valstu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī sniegt neatkarīgas, uz faktiem balstītas un mērķtiecīgas rekomendācijas tālākai vides snieguma uzlabošanai.

Darbs pie OECD Latvijas novērtējums tika uzsākts 2018.gada pavasarī. 2018.gadā oktobra vidū izpētes vizītē Latvijā ieradās OECD ekspertu komanda, lai tiktos ar VARAM un citu nozaru ministriju un iestāžu ekspertiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un neatkarīgiem ekspertiem. Izpētes vizītes laikā tika pārrunāta Latvijas vides politikas attīstība, tās rezultāti, plāni un izaicinājumi.

Salīdzinoši Igaunijai, kas ir OECD dalībvalsts kopš 2010.gada, Vides snieguma novērtējums veikts 2017.gadā, savukārt Lietuvai, kas OECD iestājās 2018.gadā, Vides snieguma novērtējums vēl nav veikts.

Tālākai uzziņai:

Informācija par OECD Latvijas Vides snieguma novērtējumu (latviešu valodā) - http://www.oecd.org/env/country-reviews/EPR_LATVIA_review_process_brochure_latvian.pdf

OECD tīmekļvietne par valstu vides pārskatiem (angļu valodā) - http://www.oecd.org/env/country-reviews/

Papildu informācija:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv