Juris Pūce ar Moldovas vēstnieku Latvijā

Šodien vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) tiekas ar Moldovas vēstnieku Latvijā Andrianu Rošu, lai pārrunātu līdzšinējo sadarbību un iespējas padziļināt attiecības vides aizsardzības un reģionālās attīstības jomā.

Juris Pūce (AP!): “Kopumā pieredze vides aizsardzības un reģionālās attīstības jomā ar Moldovu ir bijusi veiksmīga. Ministrijai izdevies izveidot komunikāciju ar visiem Moldovas reģioniem – ziemeļu, centrālo, dienvidu un Gaugazijas reģionu. Ministrijas sniegtais atbalsts veicinājis Moldovas reģionu ekonomisko attīstību – īstenotas Moldovas reģionu attīstībai nozīmīgas aktivitātes, sniegts metodisks atbalsts projektu veiksmīgai plānošanai un īstenošanai, izveidoti biznesa kontakti. Ar ministrijas atbalstu izveidota arī starppašvaldību sadarbība, īstenojot dažādas sadarbības aktivitātes.”

Moldovas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana palīdzējusi izstrādāt un īstenot attīstības plānošanas dokumentus, t.sk. uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā Moldovas reģionos.

Ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu 2020. gadā īsteno attīstības sadarbības grantu projektu "Atbalsts Moldovas reģionu attīstībai, veicinot spēju pielāgoties apstākļiem ārkārtas stāvokļa laikā un mazinot COVID-19 radītās ilgtermiņa sekas" (kopējais projekta finansējums – 60 tūkstoši EUR). VARAM atbildība projektā ir sniegt metodisko atbalstu Moldovas Ziemeļu reģionam digitālās reģionālā līmeņa platformas izveidei investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības veicināšanai pilnveidošanai, kā arī sniegt metodisko atbalstu efektīvai krīzes vadībai Gagauzijā uzņēmējdarbības un pakalpojumu pieejamības jomā, pamatojoties uz Latvijas reģionu un pašvaldību pieredzi par sniegto atbalstu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību. 

Ņemot vērā Latvijas ekspertu pieredzi un izpratni par Moldovas sociāli ekonomisko situāciju reģionos, plānots arī turpmāk izstrādāt un īstenot jaunus projektus reģionālās politikas plānošanas un īstenošanas, teritoriju attīstības plānošanas un īstenošanas, reģionālās un vietējās pārvaldes darbības jomā, tostarp ar Latvijas reģionu un pašvaldību līdzdalību, t.sk. izvērtējot iespējas piesaistīt ārvalstu finanšu instrumentu finansējumu.

Šobrīd Latvija izstrādā vairākus vides politikas plānošanas dokumentus – gan visaptverošu politikas dokumentu, lai noteiktu Latvijas vides politikas prioritātes no 2021. līdz 2027. gadam, gan tematiskos politikas instrumentus, kuros izklāstītas darbības, lai sasniegtu visaptverošus mērķus, piemēram, nesen apstiprināto valsts plānu pārejai uz aprites ekonomiku un valsts atkritumu apsaimniekošanas plānu 2021.–2028. gadam.

Arvien vairāk vides jautājumiem ir vajadzīga integrēta pieeja politikas izstrādē, un jaunākie Eiropas Savienības politikas virzieni skatās, kā īstenot pieejas, kas apvieno cikliskuma, digitalizācijas, ilgtspējīgu finanšu un citu pasākumu pieeju. Tās ir problēmas, ar kurām saskaras visas valstis, un Latvija var dalīties savā praksē un pieredzē šajā procesā ar Moldovu.

Klimata pārmaiņas ir svarīga Latvijas politiskās darba kārtības daļa. Kopš COVID-19 pandēmijas sākuma ministrija ir strādājusi pie vairākām iniciatīvām, lai nodrošinātu ekonomikas atveseļošanos no Covid-19 krīzes radītajām problēmām, palīdzot sasniegt klimata mērķus. 

Patlaban 2012. gadā noslēgtā līguma termiņš starp Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Moldovas reģionālās attīstības un būvniecības ministriju (šobrīd – Moldovas reģionālās attīstības, vides aizsardzības un lauksaimniecības ministrija) par sadarbību reģionālās attīstības jomā tuvojas noslēgumam. Tāpēc Latvijas puse gatavo pirmo jaunā sadarbības līguma projektu, aicinot sadarboties reģionālās attīstības un vides aizsardzības jomās, lai paplašinātu sadarbību un precizētu sadarbības formas, vienlaikus nodrošinot atbilstību jaunajai Moldovas institucionālajai sistēmai.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv