Preses relīzes Vides aizsardzība
Juris Pūce

Šodien vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) piedalīsies tiešsaistes konferencē “Our Baltic Conference”, kuras laikā tiks apspriesti jautājumi saistībā ar Baltijas jūras vides stāvokli un iespējām to uzlabot.

Paužot bažas par jūras un jūras vides slikto stāvokli, Eiropas Savienības (ES) vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs rīko augsta līmeņa konferenci par iespējamiem pasākumiem situācijas uzlabošanai. 

Lai apspriestu problēmas, ar kurām saskaras Baltijas jūra, konference pulcēs ministrus, lēmumu pieņēmējus, zinātniekus un ieinteresētās personas no nevalstiskajām organizācijām. Saskaņā ar ES Biodaudzveidības stratēģiju un izvirzīto nulles piesārņojuma mērķi, kas pausti Eiropas zaļajā kursā, konferencē galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, kā samazināt zvejniecības radīto noslodzi, kā arī jūras piedrazojumu un piesārņojumu, tai skaitā farmaceitisko līdzekļu radīto. 

Juris Pūce (AP!): "Valstīm, kuras vieno Baltijas jūra, jārod risinājumi kā kopīgi panākt jaunas apņemšanās jūras vides aizsardzībai. Mums nepieciešamas rīcības, kas gan reģionālā, gan nacionālā līmenī novērstu jūras piesārņojumu un veicinātu jūras ekosistēmas saglabāšanu un atjaunošanos. Tāpēc vēlos pateikties komisāram Sinkēvičam par tik nozīmīgas konferences organizēšanu, kur tiekas gan politikas veidotāji, gan vides eksperti un zinātnieki, lai dalītos pieredzē un zināšanās, kā arī vienotos par īstenojamiem pasākumiem jūras piesārņojuma mazināšanā." 

Baltijas jūru būtiski ietekmē tādi vispārēji apdraudējumi kā bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un klimata pārmaiņas, kā arī īpašas vietējās problēmas, piemēram, eitrofikācija, pārzveja, paaugstināts farmaceitisko līdzekļu saturs un piedrazojums, jo īpaši ar plastmasas atkritumiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pašlaik izstrādā likumprojektu ar mērķi novērst un samazināt dažu plastmasas izstrādājumu un plastmasu saturošu zvejas rīku ietekmi uz ūdens vidi un sabiedrības veselību un veicināt pāreju uz aprites ekonomiku ar inovatīviem un ilgtspējīgiem uzņēmējdarbības modeļiem, produktiem un materiāliem. 

Ministrija patlaban iedzīvina aprites ekonomikas pieeju, praksē ieviešot ES plastmasas prasības savā likumdošanā, uzlabojot ūdens saimniecības pakalpojumus, attīstot drošu ķīmisko vielu pārvaldību, kā arī īstenojot jūras telpisko plānojumu. Tas viss kopā veicinās jūras vides stāvokļa uzlabošanos, tādējādi sekmējot jūras ekonomikas ilgtspējīgu izaugsmi.

Pasākumā līdz ar augsta līmeņa ministru sanāksmi notiks diskusijas ar ieinteresētajām personām. Vides, lauksaimniecības un zivsaimniecības ministri no astoņām ES dalībvalstīm šajā reģionā (Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas) ir aicināti piedalīties konferencē un tās laikā parakstīt ministru deklarāciju.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
V
ides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv