NFI projekts
logo medium

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) aicina piedalīties VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un attīstības programmas 2014.-2020.gadam publiskās apspriešanas sanāksmē, kas norisināsies 27. novembrī plkst. 10:00 Vidzemes augstskolā, Valmierā, Cēsu ielā 4.

Kopīgu ietvaru reģiona attīstībai laikam līdz 2030.gadam gribam veidot kopā ar sabiedrību, kas tajā dzīvos, un pasākuma mērķis ir panākt pēc iespējas plašākas sabiedrības iesaisti diskusijās par Vidzemes reģiona attīstības stratēģiskajām izvēlēm un iespējamajiem risinājumiem. Kā nozīmīgu redzam ikkatra Vidzemes iedzīvotāja redzējumu, tāpēc aicinām uz pasākumu ikvienu interesentu, kurš vēlas uzzināt vairāk par Vidzemes reģiona attīstības perspektīvu vai arī izteikt viedokli par Vidzemes reģiona attīstības iespējām un izaicinājumiem.

Dokumentu projekti pieejami VPR mājas lapā sadaļā „Attīstības plānošana”.

Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir reģionālās politikas attīstības plānošanas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanā un reģiona vietējo attīstības plānošanas dokumentu izstrādei. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ietver ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes, telpiskās attīstības perspektīvu. Attīstības programma ietver reģiona vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus un rīcības plānu to ieviešanai.

Atsauksmes iesniedzamas:

Rakstiski priekšlikumi sūtāmi pa pastu (adrese: Jāņa Poruka ielā 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) un elektroniski Vidzemes plānošanas reģiona Teritorija plānošanas nodaļas vadītājai Ievai Kalniņai ieva.kalnina@vidzeme.lv. 

Kā arī aicinām izteikt savu viedokli par izstrādātajiem dokumentu projektiem, aizpildot elektronisko aptaujas formu VPR mājas lapā sadaļā „Attīstības plānošana”.

Dokumenti tiek izstrādāti projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Tas tiek īstenots Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.  Projekta vadošais partneris ir VARAM un tā mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus.