NFI projekts
logo

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) 2016. gada 16.novembrī norisinājās seminārs. Tajā informēja un skaidroja par valsts atbalsta regulējuma piemērošanu un nosacījumiem pilnvērtīgai uzņēmējdarbību veicinošu projektu ieviešanai, kuri saistīti ar privāto investīciju apjomu palielināšanu reģionos, kā arī teritoriju revitalizāciju, reģenerējot degradētās teritorijas.* 

Uzņēmējdarbības atbalsta projektu īstenošana Latvijas pašvaldībām Eiropas Savienības 2014.-2020.gadu plānošanas periodā ir jauna pieredze. Tāpēc ir vairāki jautājumi saistībā ar valsts atbalsta nosacījumu piemērošanu. 

Pasākuma atklāšanā VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits kā semināra mērķi uzsvēra sniegt metodisku atbalstu pašvaldībām valsts atbalsta nosacījumu piemērošanā, apskatot projektu tipveida piemērus.

Finanšu ministrijas pārstāvji sniedza vispārīgu ieskatu valsts atbalsta jēdzienā, tā juridisko pamatu, valsts atbalstu raksturojošās pazīmes, kuras apkopotas 2016. gada septembrī Finanšu ministrijas izstrādātajās Valsts atbalsta vadlīnijās. 

Ar Norvēģijas pieredzi un dažādiem piemēriem valsts atbalsta regulējuma piemērošanā informēja Norvēģijas vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas (KS) jurists Frode Lauareid.

Semināra dalībniekiem tika skaidrots arī par valsts atbalsta piemērošanu infrastruktūras projektiem, tai skaitā apskatot dažādus strīdīgus gadījumus Eiropas Savienībā un skaidrojot Eiropas praksi valsts atbalsta regulējuma piemērošanā.

Pasākuma laikā notika arī diskusija starp pašvaldībām (projektu iesniedzējiem) un valsts iestāžu pārstāvjiem (Centrālo finanšu un līguma aģentūru, FM, VARAM). Liels interese no pašvaldību puses bija par valsts atbalstu raksturojošo kritēriju kopumu, ko pašvaldības var izmantot projektu iesniegumu sagatavošanā. Tāpat tika uzdoti jautājumi par valsts budžeta dotācijas saņemšanas nosacījumiem, sadarbības partneru piesaisti ēku būvniecības gadījumā, būvprojekta izstrādi utml. 

Interesenti, kuri nevarēja ierasties uz semināru klātienē, to varēja vērot tiešraidē. 

VARAM arī turpmāk pašvaldībām sniegs metodisku palīdzību valsts atbalsta nosacījumu labākai izpratnei un korektai piemērošanai uzņēmējdarbības projektos.

Pasākums finansēts no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002) līdzekļiem. 

attēls

attēls

attēls

*Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un Specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv