NFI projekts

2017.gada 2.–3.novembrī Kandavā un Jaunpilī norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (Programma) Sadarbības komitejas sēde, kurā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM),  Programmas partneru – Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas, kā arī Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā pārstāvji.
Tikšanās pirmajā dienā dalībnieki viesojās Kandavas novada domē, kur iepazinās ar pašvaldības pieredzi projektā „Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrēšana teritorijas plānojumā”. Projekta ietvaros tika izstrādāts dabas aizsardzības plāns īpaši aizsargājamai dabas teritorijai “Abavas senleja”. Tāpat Kandavas novada domes pārstāves Gunita Pērkone, Silva Ivuškāne, Ieva Rudēvica un NVO “Abavas ielejas attīstības centrs” pārstāve Iveta Piese informēja par dabas aizsardzības plāna izmantošanu turpmākajā teritorijas attīstības plānošanā un jaunu projektu sagatavošanā.

attēls

Sadarbības komitejas sēdes dalībnieki apmeklē dabas parku “Abavas senleja”

Neformālā gaisotnē pēcpusdienā notika tikšanās ar Tukuma novada domes pārstāvi Artūru Doveiku, kur tika pārrunāta Tukuma pārstāvju dalība Programmas projektu aktivitātēs, t.sk., tematiskajos pašvaldību sadarbības tīklos un Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu nometnēs “Vasaras skola”.

attēls

Sadarbības komitejas sēdes dalībnieki                           Avots: Cristian Larsen

2017.gada 3.novembrī, Jaunpilī Sadarbības komitejas sēdes dalībnieki pārrunāja Programmas ietvaros sasniegtos rezultātus,  to ietekmi uz Latvijas reģionu attīstību  uzņēmējdarbības un attīstības plānošanas jomās. Papildus Sadarbības komitejas sēdes dalībnieki tika iepazīstināti ar neatkarīgo ekspertu veikto programmas izvērtējumu. Kopumā programmas izvērtējuma ziņojums ir pozitīvs, programmas ieguldījums plānošanas dokumentu izstrādē novērtēts kā būtisks. Eksperti norādīja uz augsto programmas efektivitāti veidojot sadarbības tīklus, organizējot apmācības, informatīvus seminārus, pieredzes apmaiņas pasākumus un īstenojot citas projektu aktivitātes.