Preses relīzes

2019.gada 29.maijā Rīgā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ģenerālsekretārs Anhels Gurija (Angel Gurría) iepazīstina ar Vides raksturlieluma pārskatu par Latviju: galvenajām atziņām un ieteikumiem Latvijas vides politikas un snieguma uzlabošanai. Pārskatā secināts, ka Latvija ir panākusi būtisku progresu vides snieguma uzlabošanā un iedzīvotāju labklājības paaugstināšanā un tai ir potenciāls veicināt zaļu izaugsmi un attīstīt klimatneitrālu ekonomiku.

Vienlaikus nepieciešami tālāki sistemātiski uzlabojumi, lai vides kvalitātes rādītājos Latvija sasniegtu citu OECD valstu līmeni.

Tāpat secināts, ka mērķtiecīgas investīcijas ir ļāvušas samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas dažādos tautsaimniecības sektoros, paplašināt ūdens un atkritumu saimniecības pakalpojumu pieejamību, kā arī uzlabot mājokļu energoefektivitāti.

OECD savā vērtējumā ir norādījusi, ka mežsaimniecībai un lauksaimniecībai ir svarīga loma tautsaimniecībā, taču šo nozaru radītais spiediens uz bioloģisko daudzveidību aizvien palielinās. Tādēļ bioloģiskās daudzveidības apsvērumu iekļaušanai ekonomikas attīstības politikā ir jābūt prioritātei.

Lai paātrinātu pāreju uz klimatneitrālu un aprites ekonomiku, būs vajadzīgi lieli ieguldījumi ilgtspējīgā infrastruktūrā, atkritumu novēršanā un pārstrādē, kā arī jāizmanto ekonomisko instrumentu potenciāls.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce uzsver: “OECD Vides raksturlielumu pārskatā iekļautie ieteikumi ir vērtīgi un tiks izmantoti Latvijas vides politikas pilnveidošanā, tajā skaitā strādājot pie jaunā Nacionālā attīstības plāna un Vides politikas pamatnostādnēm, lai  uzlabotu vides kvalitāti un stiprinātu Latvijas kā zaļas valsts tēlu. Esam veikuši apjomīgu darbu, lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajām vides aizsardzības prasībām, un svarīgi ir turpināt iesākto, kā arī plašāk izmantot ekonomiskos instrumentus. Ceļā uz zaļo izaugsmi būtiska ir rekomendācija savstarpējai dažādu nozaru sadarbībai un koordinācijai, vēl vairāk iesaistot arī pašvaldības. Esmu gandarīts, ka OECD pārskata secinājumi konceptuāli sakrīt ar mūsu redzējumu par vides jomas attīstības prioritātēm, it īpaši atkritumu apsaimniekošanas jomā.”

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ģenerālsekretārs Anhels Gurija (Angel Gurría) 28.-29.maijā ieradies vizītē Latvijā, lai prezentētu OECD sagatavoto Vides raksturlielumu pārskatu par Latviju, galvenos secinājums par Latvijas sniegumu vides jomā un ieteikumus tālākiem uzlabojumiem.

Vides raksturlielumu pārskats prezentēts š.g. 29.maijā viesnīcā Radisson Blu Latvija līdztekus  Ekonomikas pārskatam par Latviju, piedaloties vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem un ekonomika ministram Ralfam Nemiro.

Pirmajā OECD Vides raksturlielumu pārskatā par Latviju ir izvērtēts Latvijas progress nacionālo un starptautisko vides saistību īstenošanā pēdējā desmitgadē un izceltas Latvijas iespējas veicināt zaļo izaugsmi un attīstīt klimatneitrālu ekonomiku. Pārskatā īpaša uzmanība pievērsta atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem un progresam virzībā uz aprites ekonomiku, kā arī vērtēti izaicinājumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Pārskatu var uzskatīt par objektīvu un neitrālu novērtējumu par Latvijas vides rādītājiem un vērtīgu ieguldījumu mūsu valsts turpmākajā ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības politikā.

Ministrs J.Pūce arī tikās ar OECD ģenerālsekretāru Anhelu Guriju un pārrunāja OECD novērtējumu un turpmākos soļus Latvijas snieguma uzlabošanai vides jomā.

Lai iepazītos ar pilnu informāciju par pārskatu, sekojiet saitei: http://www.oecd.org/environment/country-reviews/oecd-environmental-performance-reviews-latvia-2019.htm

OECD Vides raksturlielumu pārskats saīsinātā versija

OECD Vides raksturlielumu pārskats (saīsinātā versija) angļu valodā, Būtiskāko atziņu buklets (latviešu un angļu valodās)

Informācija par Latvijas pārskata sagatavošanas procesu

Darbs pie pirmā OECD Vides raksturlielumu pārskata Latvijai tika uzsākts 2018.gada aprīlī.

Laika posmā no 2018.gada aprīļa līdz jūnijam Latvija sagatavoja un sniedza informāciju par OECD uzdotajiem jautājumiem.

2018.gadā no 15. – 19.oktobrim Latvijā norisinājās OECD komandas izpētes vizīte, kuras ietvaros OECD eksperti tikās ar VARAM vadību un ekspertiem, kā arī citu nozaru ministriju un iestāžu ekspertiem, lai saistībā ar Vides snieguma novērtējuma Latvijai sagatavošanu pārrunātu Latvijas vides politiku, tās rezultātus, plānus un izaicinājumus. Izpētes misijas ietvaros OECD pārstāvji arī apmeklēja vienu no vadošajiem otrreizējo izejvielu pārstrādes uzņēmumiem SIA „Nordic Plast" un Ķemeru Nacionālo parku.

2019.gada 25.febrārī notika OECD politiskā līmeņa vizīte OECD Vides direktorāta direktora Rudolfo Lacy vadībā. Tās ietvaros tika pārrunāta Latvijas vides politikas stratēģiskā ievirze un OECD sākotnējie secinājumi un rekomendācijas.

2019.gada 24.aprīlī OECD Vides raksturlielumu pārskatu darba grupas sanāksmē tika apspriests Vides raksturlielumu pārskats Latvijas un apstiprināts secinājumi un rekomendācijas.

Informācija par OECD Vides raksturlielumu pārskatiem

OECD Vides raksturlielumu pārskata  (Environmental Performance Review – EPR) mērķis ir palīdzēt valstīm novērtēt progresu nacionālo un starptautisko vides saistību īstenošanā, veicināt valstu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī sniegt neatkarīgas, uz faktiem balstītas un mērķtiecīgas rekomendācijas tālākai vides snieguma uzlabošanai.

Kopš 1991.gada OECD aizsāka regulāru OECD dalībvalstu vides snieguma novērtēšanu. Vides raksturlielumu pārskats ir viens no diviem pārskatiem, kurus veic katrai OECD dalībvalstij (otrs ir Ekonomikas pārskats). To katrai OECD dalībvalstij veic vidēji reizi 6 – 7 gados.

Vairāk par Vides raksturlielumu pārskatu sagatavošanu latviešu valodā šeit (saite http://www.oecd.org/env/country-reviews/EPR_LATVIA_review_process_brochure_latvian.pdf )

Vairāk par ESAO Vides raksturlielumu pārskatiem šeit (saite: https://www.oecd.org/environment/country-reviews/) (angļu valodā)

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv